Utvikling av spill

Hva kan det søkes om?

Utviklingtilskudd til spill gis i en helt innledende utviklingsfase.
 

Hva kan det IKKE søkes om?

Det kan ikke søkes om tilskudd til videreutvikling, produksjon eller lansering av spill.
 

Hvem kan søke?

Profesjonelle produksjonsforetak kan søke. Produksjonsforetaket skal være organisert som aksjeselskap.

Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret under en av følgende næringskoder:
•    32.400 produksjon av spill og leker
•    58.210 Utgivelse av programvare for dataspill
•    62.010 Programmeringstjenester

Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt, samt være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.

 

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:
•    Idéskisse/synopsis
•    Beskrivelse av prosjektet, målet med utviklingen, bakgrunn for søknaden og prosjektets historikk, inkludert beskrivelse av teknikk, innhold, eksempler på spilldesign og gameplay.
•    Fremdriftsplan
•    Dokumentasjon på at produksjonsselskapet innehar de nødvendige rettigheter til prosjektet
•    Nøkkelpersoner i stab.
•    CV for produksjonsselskap, produsent, regi og manus. CV må inneholde folkeregistrert bostedsadresse og kontaktinformasjon.
•    Finansieringsplan for hele prosjektutviklingen (med bekreftet finansiering)
•    Kalkyle for prosjektet, med markedspriser lagt til grunn for beregningen. Kalkylen skal gjelde for hele prosjektet.
•    Markeds- og forretningsplan

 

Praktisk informasjon
Søknad sendes via FILMSØK.

Søknader med søknadssum under kr 100 000 har løpende søknadsfrist.
Søknader med søknadsbeløp over kr 100 000 sendes sendes 4 uker i forkant av styremøte.

Datoer for Filmkrafts styremøter finner du HER (lenke).

Tilskudd i denne ordningen utbetales normalt i to rater, etter nærmere spesifikasjon i tilskuddsbrev.

 

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er 4-6 uker.
Søknaden behandles av filmkonsulent.

Tilskudd inntil kr 100 000 behandles administrativt og vedtas av daglig leder, etter innstilling fra filmkonsulenten.
Tilskudd over kr 100 000 vedtas av Filmkrafts styre, etter innstilling fra filmkonsulenten.


Vurdering og prioritering
I søknadsbehandlingen foretas en helthetlig vurdering av prosjektets kunstneriske og spillfaglige kvaliteter, samt produsentens gjennomføringsevne, finansiering av prosjektet og hvordan prosjektet skal møte sitt publikum. Søkerens kompetanse vil vurderes sett i forhold til prosjektet.

Filmkraft prioriterer prosjekter med sterk tilknytning til Rogaland. I vurderingen vektlegges disse kriteriene:
-    Søker er registrert med forretningsadresse i Rogaland og har sin virksomhet i fylket
-    Nøkkelpersoner er bosatt i Rogaland

Prosjekter som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft Rogaland finner det tilstrekkelig begrunnet at prosjektet vil ha stor betydning for regionen.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Les mer om vurdering og prioritering HER (anker)

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}