Talentutvikling

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak for å bidra til utvikling av nye filmtalenter i Rogaland. Det gis tilskudd til enkeltarrangementer og større fellestiltak.

Det kan søkes tilskudd for fagsamlinger, kurs, workshops, seminarer, mesterklasser, arrangementer og andre tiltak.

Tiltaket skal ha Rogalands filmtalenter (primært i alderen 16-30 år) som målgruppe.


Hvem kan søke?

Organisasjoner, stiftelser, foretak eller enkeltpersoner som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre tiltak knyttet til talentutvikling kan søke om tilskudd.
Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket.


Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:
•    Søkerens eller søkerorganisasjonens CV
•    Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til
•    Målgruppe
•    Søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket
•    Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
•    Budsjett og finansieringsplan for tiltaket

Filmkraft fullfinansierer ikke tiltak under denne ordningen. En viss egenandel må dermed påregnes.


Praktisk informasjon

Det er løpende søknadsfrist for denne ordningen.
Søknad sendes via FILMSØK.

Søknad må sendes senest to uker i forkant av tiltaket.
Søknad som sendes inn etter at tiltaket eller arrangementet har startet, får automatisk avslag.

Tilskudd i denne ordningen utbetales normalt i to rater, etter nærmere spesifikasjon i tilskuddsbrev.


Rapport

I etterkant av tiltaket skal det sendes inn en kortfattet rapport som redegjør for måloppnåelse og erfaringer, samt regnskap basert på søknadsbudsjettet.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 2-4 uker.
Søknaden behandles av leder for talentutvikling.


Vurdering og prioritering

Søknader i denne ordningen vurderes og prioriteres basert på tilskuddsordningens formål, søkerens tilknytning til Rogaland, prioriterte satsningsområder samt søkerens kompetanse, erfaring og CV sett i forhold til søknaden.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Søkere som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft finner det tilstrekkelig begrunnet at tiltaket vil ha stor betydning for regionen.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}