Reisetilskudd

Hva kan det søkes om?
Innenfor denne ordningen kan du søke om stipend og reisestøtte til egen faglig utvikling i inn- og utland:
•    Deltakelse på kurs, workshops, seminar og lignende
•    Deltakelse på finansieringsfora med egen film
•    Lanseringsreiser til festivaler med egen film

Ved representasjon av produksjoner på festival eller prisutdeling må det foreligge en invitasjon fra arrangør rettet direkte til produksjonen.
Ved deltakelse på kurs, workshop, seminar eller lignende må det foreligge deltakerbevis eller godkjent påmelding.

Godkjent budsjett inkluderer kun:
-deltakeravgift
-reise på billigste måte
-inntil kr 1 000 per overnatting (som behøves for å delta på kurset)

For kurs eller større fagprogrammer i utlandet: Dersom de ovenfor nevnte kostnadene beløper seg til over kr 10 000, sendes søknaden i sin helhet til Norsk Filminstitutt.

Tilskuddet kan dekke deltakeravgift, reiser og overnatting. Diett og lønn dekkes ikke.

Filmkrafts tilskudd kan dekke nærmere spesifiserte deler av reisekostnader og deltakeravgift, men skal ikke fullfinansiere tiltaket.


satser

For 2018 er satsene for tilskudd til faglig utvikling satt til følgende:
Innland:        Inntil kr 3 000
Utland:         Inntil kr 5 000

For større tiltak i utlandet kan tilskuddet økes noe. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Filmkraft kan prioritere spesielle fagområder dersom dette anses som gunstig for bransjens utvikling.

 

Hva kan det IKKE søkes om?
Det gis ikke støtte til generell festivaldeltakelse, med mindre det foreligger et kompetansehevende element i form av deltakelse på kurs, seminar, finansieringsfora eller tilsvarende.

Det gis ikke støtte til lengre utdanningsforløp som høgskole- eller universitetsutdannelse.

Tiltak hvor man selv kan melde seg på eller kjøpe en billett prioriteres ikke, og det gis kun unntaksvis tilskudd til slike arrangementer.

 

Hvem kan søke?
Profesjonelle fagarbeidere innenfor den audiovisuelle bransjen i Rogaland kan søke på denne ordningen. For å kvalifisere til støtte må søker ha relevant yrkeserfaring fra bransjen og være bosatt i Rogaland.

Stipend og reisetilskudd er personlige.

 

Krav til søknaden

Søknad om generell reisestøtte skal inneholde:
•    Søkerens CV
•    Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til
•    Søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket
•    Beskrivelse av arrangementet fra arrangør
•    Dokumentasjon på at søker har fått plass på det aktuelle kurset, fagprogrammet eller forumet
•    Dokumentasjon på hvilke kostnader som dekkes av arrangør
•    Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
•    Budsjett og finansieringsplan for deltakelsen

Filmkraft prioriterer tiltak hvor søker er valgt ut til å delta i kraft av sin CV eller erfaring.

Søknad om lanseringsreise skal inneholde:
•    Søkerens CV
•    Beskrivelse av reisens formål, varighet og innhold
•    Dokumentasjon for lanseringsvisningen(e)
•    Dokumentasjon på hvilke kostnader som dekkes av arrangør
•    Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
•    Budsjett og finansieringsplan for reisen

For lanseringsreiser gir Filmkraft normalt tilskudd for inntil to personer per filmprosjekt. Produksjonsselskaper kan søke om lanseringsreiser.

Satsene for lanseringsreiser følger i utgangspunktet satsene for reisetilskudd. For mer omfattende lanseringsreiser kan tilskuddet økes noe. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.


Praktisk informasjon
Det er løpende søknadsfrist for reisetilskudd.

Søknad sendes via FILMSØK.

Søknad må sendes senest to uker i forkant av reisen.
Søknad som sendes inn etter at reisen har startet, får automatisk avslag.

Reisetilskudd utbetales normalt i én rate.

Innvilget tilskudd kan utbetales i forkant av reisen.

 

Rapport

I etterkant av reisen skal det sendes inn en kortfattet rapport (max 1 A4-side) som redegjør for måloppnåelse og erfaringer fra reisen, samt regnskap basert på søknadsbudsjettet. Tilskuddsmottakere som ikke leverer rapport, risikerer å ikke bli prioritert ved neste reisesøknad.
 

Slik saksbehandler vi
Saksbehandlingstid er normalt 2-4 uker.
Søknaden behandles av bransjekonsulent.

 

Vurdering og prioritering
Søknader i denne ordningen vurderes og prioriteres basert på tilskuddsordningens formål, søkerens tilknytning til Rogaland (blant annet bostedsadresse), prioriterte satsningsområder samt søkerens kompetanse, erfaring og CV sett i forhold til søknaden.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.​

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}