Produksjon kortfilm og dokumentar

Hva kan det søkes om?

Det kan gis produksjonstilskudd til prosjekter som er ferdig utviklet. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon frem til ferdigstillelse av digital visningskopi eller tilsvarende. 


Hvem kan søke?

Søker skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket skal være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Foretaket må være registrert med følgende næringskoder:
•    59.11 produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
•    59.10 virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
•    59.12 etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsyns- programmer

Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent, regissør eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.

Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt.

Filmkraft kan unntaksvis godta at søker har en annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med profesjonell erfaring. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett. Dette gjelder særlig nye talenter.


Krav til søknaden

Søknaden må gjelde et kulturprodukt.

En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:
1.    Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
2.    Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
3.    Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
4.    Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

For samproduksjoner med norske minoritetsprodusenter er det tilstrekkelig at prosjektet er definert som kulturprodukt i opphavslandet. For søkere med hovedprodusent fra land uten kompetent myndighet til slik godkjenning, vil Filmkraft gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet er et kulturprodukt.

For norske samproduksjoner bevilges tilskuddet som hovedregel til den part som til enhver tid er filmens hovedprodusent, også der det er en regional co-produsent. For minoritets-samproduksjoner gis tilskuddet til den norske part, som fører regnskapet for den norske delen av prosjektet.


PROduksjonssøknaden skal inneholde:

 • Produksjonsselskapets CV med alle selskapsdata og organisasjonsnummer
 • Navn og CV til nøkkelpersoner (produsent, manusforfatter, regissør)
 • Produsentnotat med prosjektbeskrivelse, definert problemstilling, historikk og bakgrunn for prosjektet, målsettinger for prosjektet, målgruppe samt produsentens betraktninger rundt prosjektavviklingen
 • Treatment eller manuskript
 • Reginotat
 • Dokumentasjon på at produksjonsforetaket har de nødvendige rettighetene til prosjektet
 • Budsjettkalkyle, utarbeidet på NFIs kalkyleskjema. Kalkylen skal gjelde for hele prosjektet. Gjeldende tariffsatser for filmarbeidere samt markedspris for utstyr og tjenester bør være utgangspunkt for beregningen.
 • Finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansieringskilder. Les mer om finansieringskilder HER (anker).
 • Dokumentasjon på prosjektets finansieringskilder.
 • Likviditetsplan med spesifikasjon av egenfinansiering.
 • Inntektsprognose (gjelder ikke kortfilm)
 • Fremdriftsplan med opptaksplan og antatt premieredato.
 • Stabs- og skuespillerliste med spesifisert tilknytning til Rogaland.
 • Markedsstrategi og distribusjonsplan.
 •  

Praktisk informasjon

Søknad sendes via FILMSØK.

Søknader med søknadssum under kr 100 000 har løpende søknadsfrist.
Søknader med søknadsbeløp over kr 100 000 sendes sendes 4 uker i forkant av styremøte.

Datoer for Filmkrafts styremøter finner du HER.

Tilskudd i denne ordningen utbetales normalt i to rater, etter nærmere spesifikasjon i tilskuddsbrev.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er 4-6 uker.
Søknaden behandles av filmkonsulent.

Tilskudd inntil kr 100 000 behandles administrativt og vedtas av daglig leder, etter innstilling fra filmkonsulenten.
Tilskudd over kr 100 000 vedtas av Filmkrafts styre, etter innstilling fra filmkonsulenten.


Vurdering og prioritering

I søknadsbehandlingen foretas en helthetlig vurdering av prosjektets kunstneriske og filmfaglige kvaliteter, samt produsentens gjennomføringsevne, finansiering av prosjektet og hvordan prosjektet skal møte sitt publikum. Søkerens kompetanse vil vurderes sett i forhold til prosjektet.

Filmkraft prioriterer prosjekter med sterk tilknytning til Rogaland. I vurderingen vektlegges disse kriteriene:

-    Produksjonsselskapet er registrert med forretningsadresse i Rogaland og har sin virksomhet i fylket
-    Prosjektets produsent, regissør eller manusforfatter er bosatt i Rogaland

Prosjekter som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft Rogaland finner det tilstrekkelig begrunnet at prosjektet vil ha stor betydning for regionen.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Les mer om vurdering og prioritering HER (anker)
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}