Manuskriptutvikling

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til utvikling av manuskripter innenfor kortfilm, dokumentarfilm, dokumentarserier, lang fiksjon og TV-drama.

Enkeltpersoner kan søke om stipend på inntil kr 50 000 per prosjekt.
Spillefilm- og TV-dramaprosjekter med produsent involvert kan søke om inntil 150 000 per prosjekt.
Det gis normalt kun ett tilskudd per prosjekt.

Tilskudd kan dekke manuskriptutvikling frem til bearbeidet første versjon av manuskriptet.
For TV-drama gis det normalt tilskudd frem til bearbeidet første versjon av første episode, samt synopsis av seriens øvrige episoder.


Hvem kan søke?

Profesjonelle film- og TV-manusforfattere med enkeltmannsforetak som selv har rettighetene til prosjektet kan søke om stipend til manusutvikling. Søker må ha dokumenterbar yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.

For utvikling av manus til spillefilm bør manusforfatter og produsent være involvert i prosjektet på søknadstidspunktet. Produsent og manusforfatter kan som hovedregel ikke være samme person. Ved ellers like forutsetninger vil prosjekter som har nådd en fase hvor produsent er involvert, prioriteres.

Hvis manusforfatter og produsent er tilknyttet prosjektet kan produsent også søke om tilskudd på produksjonens vegne, men må da fremlegge bekreftelse fra den som forvalter rettighetene om at manusforfatter har rett til å utvikle prosjektet.

Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.


Krav til søknaden

Søknaden må gjelde et kulturprodukt.

En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:
 1. Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 2. Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 3. Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 4. Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.
For samproduksjoner med norske minoritetsprodusenter er det tilstrekkelig at prosjektet er definert som kulturprodukt i opphavslandet. For søkere med hovedprodusent fra land uten kompetent myndighet til slik godkjenning, vil Filmkraft gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet er et kulturprodukt.

For norske samproduksjoner bevilges tilskuddet som hovedregel til den part som til enhver tid er filmens hovedprodusent, også der det er en regional co-produsent. For minoritets-samproduksjoner gis tilskuddet til den norske part, som fører regnskapet for den norske delen av prosjektet.

Alle søknader om manusutvikling skal inneholde:
 • Manusforfatterens CV, med oversikt over tidligere produserte manus
 • Produsentens CV, hvis relevant
 • Kort handlingsresymé/synopsis (max 1 side)
 • Redegjørelse for prosjektets filmatiske intensjoner
 • Fremdriftsplan
 • Dersom prosjektet er basert på opphavsrettslig beskyttet verk, skal signert og datert opsjonsavtale legges ved søknaden.
 • Dersom prosjektet tidligere har vært utviklet av flere forfattere eller annen forfatter skal det vedlegges dokumentasjon på at søker er gitt rettighetene til å utvikle manuskriptet.
 • Dersom det er inngått skriftlig avtale med produsent skal signert og datert avtale vedlegges søknaden. I tillegg skal det vedlegges avtale om at manusforfatter har rettighetene til utvikling av manus.
 • Det skal oppgis om prosjektet har søkt om eller mottatt annen offentlig støtte.

Søknader for spillefilm og tv-drama skal i tillegg inneholde:
 • Redegjørelse for hovedkarakterer og struktur (max 2 sider)
 • Prosjektbeskrivelse, outline eller treatment (max 5 sider)

Praktisk informasjon

Søknad sendes via FILMSØK.

Søknader med søknadssum under kr 100 000 har løpende søknadsfrist.
Søknader med søknadsbeløp over kr 100 000 sendes sendes 4 uker i forkant av styremøte.

Datoer for Filmkrafts styremøter finner du HER.

Tilskudd i denne ordningen utbetales normalt i to rater, etter nærmere spesifikasjon i tilskuddsbrev.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er 4-6 uker.
Søknaden behandles av filmkonsulent.

Tilskudd inntil kr 100 000 behandles administrativt og vedtas av daglig leder, etter innstilling fra filmkonsulenten.
Tilskudd over kr 100 000 vedtas av Filmkrafts styre, etter innstilling fra filmkonsulenten.


Vurdering og prioritering

I søknadsbehandlingen foretas en helthetlig vurdering av prosjektets kunstneriske og filmfaglige kvaliteter, samt produsentens gjennomføringsevne, finansiering av prosjektet og hvordan prosjektet skal møte sitt publikum. Søkerens kompetanse vil vurderes sett i forhold til prosjektet.

Filmkraft prioriterer prosjekter med sterk tilknytning til Rogaland. I vurderingen vektlegges disse kriteriene:
-    Søker er registrert med forretningsadresse i Rogaland og har sin virksomhet i fylket
-    Manusforfatter (og eventuell produsent) er bosatt i Rogaland

Prosjekter som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft Rogaland finner det tilstrekkelig begrunnet at prosjektet vil ha stor betydning for regionen.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Les mer om vurdering og prioritering HER (anker)

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}