Særskilte lanseringstiltak

Tilskudd til lanseringstiltak skal bidra til at prosjektet kan nå sitt optimale publikumspotensiale, hevde seg internasjonalt og øke produksjonsselskapets inntekter.

Markedsstrategi, distribusjonsplan og kostnader til lansering og distribusjon av kort- og dokumentarfilm samt dokumentarserier skal som hovedregel følge søknaden og følges opp i produksjonsfasen. Filmkraft kan unntaksvis støtte særskilte lanseringstiltak for prosjekter med spesielt stort nasjonalt og/eller internasjonalt potensial.
 

Hva kan det søkes om?

Tilskudd kan gis til nyskapende lanseringstiltak på festivaler, salgsmarkeder, dokumenterbare visningsplattformer og andre relevante arenaer. Det kan også gis støtte til outreach-kampanjer og andre nyskapende markedsføringstiltak.

Det kan også søkes tilskudd til lanseringsreiser for inntil to personer per filmprosjekt. Les mer om dette på siden for våre STIPENDORDNINGER (anker)


Hva kan det IKKE søkes om?

Filmkraft gir ikke lanseringstilskudd til spillefilm.


HVEM KAN SØKE?
Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i lanseringsfase kan søke om tilskudd i denne ordningen.
 

Krav til søknaden
Søknad om særskilte lanseringstiltak skal inneholde:
•    Redegjørelse for tiltakets innhold, omfang, arena/visningssted, målgruppe, virkemidler samt nasjonalt og internasjonalt potensiale
•    Lanseringsplan
•    Budsjett og finansieringsplan
•    Eventuell avtale med salgsagent

Søknad om lanseringsreise skal inneholde:
•    Søkerens CV
•    Beskrivelse av reisens formål, varighet og innhold
•    Dokumentasjon for lanseringsvisningen(e)
•    Dokumentasjon på hvilke kostnader som dekkes av arrangør
•    Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
•    Budsjett og finansieringsplan for reisen

 

Praktisk informasjon
Søknad sendes via Filmsøk.

Satsene for lanseringsreiser følger i utgangspunktet satsene for reisetilskudd (inntil kr 3 000 for innlandsreiser, inntil kr 5 000 for utlandsreiser). For mer omfattende lanseringsreiser kan tilskuddet økes noe. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Tilskudd utbetales normalt i én rate. Tilskuddet kan utbetales ved oppstart av tiltak eller reise.

 

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er 2-4 uker.
Søknad om særskilte lanseringstiltak behandles av filmkonsulent.
Søknad om lanseringsreiser behandles av bransjekonsulent. 

Tilskudd bevilges administrativt.

 

Vurdering og prioritering

I vurdering og prioritering mellom søknader skal det legges vekt på prosjektets lanseringsplan, kreative tilnærmingsmåter til publikum og forventet inntekts- og publikumspotensiale. Det kan søkes tilskudd til nasjonale og internasjonale tiltak. Ved ellers like vilkår kan internasjonalt rettede tiltak prioriteres.

Tilskudd gis til prosjekter som er produsert i Rogaland. Prosjekter som har mottatt produksjonstilskudd fra Filmkraft vil prioriteres.

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}