Hospitering

Hva kan det søkes om?

Hospiteringsstipend skal muliggjøre en faglig og kunstnerisk utvikling gjennom hospitering hos en mer erfaren fagarbeider på en filmproduksjon hos et etablert produksjonsforetak. Hospitanten skal ikke erstatte en eksisterende fagfunksjon.

Det kan søkes om en hospiteringsperiode tilknyttet en filmproduksjon i en periode på inntil 2 måneder. I hospiteringsperioden vil Filmkraft dekke dagslønn for hospitanten etter Filmforbundets gjeldende praktikantsatser.

Det skal fremlegges en erklæring fra produksjonsforetaket om at de er villig til å ta inn hospitanten på prosjektet over en gitt periode. Produksjonsbeslutning må være tatt før det kan gis hospiteringsstipend. Fagpersonen det skal hospiteres hos må ha relevant erfaring fra minimum to langfilmer (eller tilsvarende).


Hva kan det IKKE søkes om?

Det gis ikke støtte til lengre utdanningsforløp som høgskole- eller universitetsutdannelse.


Hvem kan søke?

Nyutdannede eller nyetablerte filmarbeidere bosatt i Rogaland kan søke hospiteringstipend.

Hospiteringsstipendet er personlig og kan ikke overdras til andre.


Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:
•    Søkers CV
•    Fagarbeiderens CV
•    Produksjonsselskapets CV
•    Søknadsbrev med beskrivelse av formål og faglig utbytte, samt søkers motivasjon og faglige begrunnelse for hospiteringen.
•    Avtale med produksjonens produsent og fagansvarlig for hospiteringsperioden.


Praktisk informasjon

Det er løpende søknadsfrist for hospiteringsstipend.
Søknad sendes via FILMSØK.

Søknad må sendes senest to uker i forkant av hospiteringsperioden.
Søknad som sendes inn etter at hospiteringsperioden har startet, får automatisk avslag.

Hospiteringsstipend utbetales normalt i én rate. Stipendet kan utbetales når hospiteringsperioden starter.
 

Rapport

I etterkant av hospiteringsperioden skal det sendes inn en kortfattet rapport som redegjør for måloppnåelse og erfaringer, samt regnskap basert på søknadsbudsjettet.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 2-4 uker.
Søknaden behandles av bransjekonsulent.


Vurdering og prioritering

Søknader i denne ordningen vurderes og prioriteres basert på tilskuddsordningens formål, søkerens tilknytning til Rogaland (blant annet bostedsadresse), prioriterte satsningsområder samt søkerens kompetanse, erfaring og CV sett i forhold til søknaden.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Søkere som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft finner det tilstrekkelig begrunnet at tiltaket vil ha stor betydning for regionen.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}