Våre tilskuddsordninger

Utvikling kortfilm og dokumentar

Hva kan det søkes om?

Det kan gis utviklingstilskudd til prosjekter der formålet er utvikling frem til et nivå hvor det kan tas produksjonsbeslutning. Utviklingstilskuddet kan dekke forundersøkelser, manuskriptutvikling, finansieringsarbeid og lignende.


Hvem kan søke?

Søker skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket skal være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Foretaket må være registrert med følgende næringskoder:
 • 59.11 produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
 • 59.10 virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
 • 59.12 etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsyns- programmer
Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent, regissør eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.

Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt.

Filmkraft kan unntaksvis godta at søker har en annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med profesjonell erfaring. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett. Dette gjelder særlig nye talenter.


Krav til søknaden

Søknaden må gjelde et kulturprodukt, og må oppfylle punktene i kulturtesten.
En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:
1.     Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
2.     Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
3.     Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
4.     Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

For samproduksjoner med norske minoritetsprodusenter er det tilstrekkelig at prosjektet er definert som kulturprodukt i opphavslandet. For søkere med hovedprodusent fra land uten kompetent myndighet til slik godkjenning, vil Filmkraft gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet er et kulturprodukt.

For norske samproduksjoner bevilges tilskuddet som hovedregel til den part som til enhver tid er filmens hovedprodusent, også der det er en regional co-produsent. For minoritets-samproduksjoner gis tilskuddet til den norske part, som fører regnskapet for den norske delen av prosjektet.

Filmkraft legger Norsk Filminstitutts tolkning av kulturtesten til grunn for vår vurdering. Du finner den HER.

I tillegg til NFIs tolkning har Filmkrafts styre vedtatt presiseringer for to av punktene i kulturtesten:
For kulturtestens pkt 1: 
”Ved å anerkjenne at en eller flere av opphavspersonene skriver norsk og at idéen kan ha vært formulert på norsk så skal kulturtestens punkt 1 være oppfylt uten nærmere dokumentasjonskrav. Der det er tvil skal søker på oppfordring utlevere selve teksten.”

For kulturtestens pkt 4: 
"Dokumentarfilmsøknader får en nedre terskel på minimum 5 poeng for vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits. Poengdeling mellom delte, ledende fagfunksjoner i henhold til NFIs poengskala vil fortsatt praktiseres.
I tillegg til de ledende opphavsmenn eller kunstnere som oppgis som utslagsgivende i NFIs tolkningsdokument, vil Filmkraft skjønnsmessig også kunne vurdere andre ledende fagfunksjoner som poenggivende i dokumentarfilm."
 

Søknaden skal inneholde:

·       Produksjonsforetakets CV med alle selskapsdata og organisasjonsnummer
·       Navn og CV til nøkkelpersoner (produsent, manusforfatter, regissør)
·       Produsentnotat med definert problemstilling, historikk og bakgrunn for prosjektet, målsettinger for prosjektet, målgruppe samt produsentens betraktninger rundt prosjektavviklingen
·       Synopsis, treatment eller manuskript
·       Reginotat
·       Dokumentasjon på at produksjonsforetaket har de nødvendige rettighetene til prosjektet
·       Fremdriftsplan
·       Budsjettkalkyle, utarbeidet på NFIs kalkyleskjema. Gjeldende tariffsatser for filmarbeidere samt markedspris for utstyr og tjenester bør være utgangspunkt for beregningen. Kalkylen skal gjelde for hele prosjektet.
·       Finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansieringskilder. Les mer om finansieringskilder HER (lenke).
·       Estimert forbruk i kroner, for hvert av områdene. Forbruket fordeles på audiovisuell sektor og andre sektorer. Audiovisuell sektor vil si alt som er relatert til filmbransjen (utvikling, manus, produksjon, etterarbeid m.m.). Under andre sektorer føres forbruk innen catering, transport, revisjon og lignende. 


Praktisk informasjon

Søknad sendes via Filmsøk.

Søknader med søknadssum under kr 100 000 har løpende søknadsfrist.
Søknader med søknadsbeløp over kr 100 000 sendes sendes 4 uker i forkant av styremøte.

Datoer for Filmkrafts styremøter finner du i aktivitetskalenderen.

 


utbetaling

Tilskudd i denne ordningen utbetales normalt i to rater, etter nærmere spesifikasjon i tilskuddsbrev.


rapport

Produsenten er pliktig til å løpende informere Filmkraft om vesentlige endringer i produksjonen, og kan ikke endre forutsetningene som lå til grunn for tilskuddet uten skriftlig godkjenning fra Filmkraft. En vesentlig endring kan blant annet være endring av nøkkelfunksjoner med kunstnerisk ansvar, reduksjon av godkjent budsjett, større endringer i fremdriftsplan eller endringer i finansieringsplan som forandrer tilskuddsprosenten.

Rapport og regnskap skal avlegges i henhold til Norsk Filminstitutts retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll.
Regnskap skal føres i samsvar med Norsk Filminstitutts retningslinjer for føring av prosjektregnskap.

Hvilket materiell som skal leveres og andre dokumentasjonskrav for rateutbetaling er spesifisert i tilskuddsbrevet.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er 4-6 uker.

Søknaden behandles av filmkonsulent.

Tilskudd inntil kr 100 000 behandles administrativt og vedtas av daglig leder, etter innstilling fra filmkonsulenten.
Tilskudd over kr 100 000 vedtas av Filmkrafts styre, etter innstilling fra filmkonsulenten.


Vurdering og prioritering

I søknadsbehandlingen foretas en helthetlig vurdering av prosjektets kunstneriske og filmfaglige kvaliteter, samt produsentens gjennomføringsevne, finansiering av prosjektet og hvordan prosjektet skal møte sitt publikum. Søkerens kompetanse vil vurderes sett i forhold til prosjektet.

Filmkraft prioriterer prosjekter med sterk tilknytning til Rogaland. I vurderingen vektlegges disse kriteriene:
-        Produksjonsselskapet er registrert med forretningsadresse i Rogaland og har sin virksomhet i fylket
-        Prosjektets produsent, regissør eller manusforfatter er bosatt i Rogaland

Prosjekter som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft Rogaland finner det tilstrekkelig begrunnet at prosjektet vil ha stor betydning for regionen.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Les mer om vurdering og prioritering i regelverket vårt (pkt 4.4).


Produksjon kortfilm og dokumentar 


Hva kan det søkes om?

Det kan gis produksjonstilskudd til prosjekter som er ferdig utviklet. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon frem til ferdigstillelse av digital visningskopi eller tilsvarende.


Hvem kan søke?

Søker skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket skal være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Foretaket må være registrert med følgende næringskoder:
·       59.11 produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
·       59.10 virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
·       59.12 etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsyns- programmer

Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent, regissør eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.

Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt.

Filmkraft kan unntaksvis godta at søker har en annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med profesjonell erfaring. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett. Dette gjelder særlig nye talenter.

Krav til søknaden
Søknaden må gjelde et kulturprodukt, og må oppfylle punktene i kulturtesten.
En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:
1.     Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
2.     Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
3.     Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
4.     Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

For samproduksjoner med norske minoritetsprodusenter er det tilstrekkelig at prosjektet er definert som kulturprodukt i opphavslandet. For søkere med hovedprodusent fra land uten kompetent myndighet til slik godkjenning, vil Filmkraft gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet er et kulturprodukt.

For norske samproduksjoner bevilges tilskuddet som hovedregel til den part som til enhver tid er filmens hovedprodusent, også der det er en regional co-produsent. For minoritets-samproduksjoner gis tilskuddet til den norske part, som fører regnskapet for den norske delen av prosjektet.

Filmkraft legger Norsk Filminstitutts tolkning av kulturtesten til grunn for vår vurdering. Du finner den HER.

I tillegg til NFIs tolkning har Filmkrafts styre vedtatt presiseringer for to av punktene i kulturtesten:
For kulturtestens pkt 1: 
”Ved å anerkjenne at en eller flere av opphavspersonene skriver norsk og at idéen kan ha vært formulert på norsk så skal kulturtestens punkt 1 være oppfylt uten nærmere dokumentasjonskrav. Der det er tvil skal søker på oppfordring utlevere selve teksten.”

For kulturtestens pkt 4: 
"Dokumentarfilmsøknader får en nedre terskel på minimum 5 poeng for vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits. Poengdeling mellom delte, ledende fagfunksjoner i henhold til NFIs poengskala vil fortsatt praktiseres.
I tillegg til de ledende opphavsmenn eller kunstnere som oppgis som utslagsgivende i NFIs tolkningsdokument, vil Filmkraft skjønnsmessig også kunne vurdere andre ledende fagfunksjoner som poenggivende i dokumentarfilm."


Produksjonssøknaden skal inneholde:

·       Produksjonsselskapets CV med alle selskapsdata og organisasjonsnummer
·       Navn og CV til nøkkelpersoner (produsent, manusforfatter, regissør)
·       Produsentnotat med prosjektbeskrivelse, definert problemstilling, historikk og bakgrunn for prosjektet, målsettinger for prosjektet, målgruppe samt produsentens betraktninger rundt prosjektavviklingen
·       Treatment eller manuskript
·       Reginotat
·       Dokumentasjon på at produksjonsforetaket har de nødvendige rettighetene til prosjektet
·       Budsjettkalkyle, utarbeidet på NFIs kalkyleskjema. Kalkylen skal gjelde for hele prosjektet. Gjeldende tariffsatser for filmarbeidere samt markedspris for utstyr og tjenester bør være utgangspunkt for beregningen.
·       Finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansieringskilder. Les mer om finansieringskilder HER (lenke).
·       Dokumentasjon på prosjektets finansieringskilder.
·       Likviditetsplan med spesifikasjon av egenfinansiering.
·       Inntektsprognose (gjelder ikke kortfilm)
·       Fremdriftsplan med opptaksplan og antatt premieredato.
·       Stabs- og skuespillerliste med spesifisert tilknytning til Rogaland.
·       Markedsstrategi og distribusjonsplan.


Praktisk informasjon

Søknad sendes via Filmsøk.

Søknader med søknadssum under kr 100 000 har løpende søknadsfrist.
Søknader med søknadsbeløp over kr 100 000 sendes sendes 4 uker i forkant av styremøte.

Datoer for Filmkrafts styremøter finner du i aktivitetskalenderen.


UTBETALING

Tilskudd i denne ordningen utbetales normalt i tre rater, etter nærmere spesifikasjon i tilskuddsbrev.


RAPPORT

Produsenten er pliktig til å løpende informere Filmkraft om vesentlige endringer i produksjonen, og kan ikke endre forutsetningene som lå til grunn for tilskuddet uten skriftlig godkjenning fra Filmkraft. En vesentlig endring kan blant annet være endring av nøkkelfunksjoner med kunstnerisk ansvar, reduksjon av godkjent budsjett, større endringer i fremdriftsplan eller endringer i finansieringsplan som forandrer tilskuddsprosenten.

Rapport og regnskap skal avlegges i henhold til Norsk Filminstitutts retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll.
Regnskap skal føres i samsvar med Norsk Filminstitutts retningslinjer for føring av prosjektregnskap.

Hvilket materiell som skal leveres og andre dokumentasjonskrav for rateutbetaling er spesifisert i tilskuddsbrevet.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er 4-6 uker.
Søknaden behandles av filmkonsulent.

Tilskudd inntil kr 100 000 behandles administrativt og vedtas av daglig leder, etter innstilling fra filmkonsulenten.
Tilskudd over kr 100 000 vedtas av Filmkrafts styre, etter innstilling fra filmkonsulenten.


Vurdering og prioritering

I søknadsbehandlingen foretas en helthetlig vurdering av prosjektets kunstneriske og filmfaglige kvaliteter, samt produsentens gjennomføringsevne, finansiering av prosjektet og hvordan prosjektet skal møte sitt publikum. Søkerens kompetanse vil vurderes sett i forhold til prosjektet.

Filmkraft prioriterer prosjekter med sterk tilknytning til Rogaland. I vurderingen vektlegges disse kriteriene:
-        Produksjonsselskapet er registrert med forretningsadresse i Rogaland og har sin virksomhet i fylket
-        Prosjektets produsent, regissør eller manusforfatter er bosatt i Rogaland

Prosjekter som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft Rogaland finner det tilstrekkelig begrunnet at prosjektet vil ha stor betydning for regionen.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Les mer om vurdering og prioritering i regelverket vårt (pkt 4.4).
 

Manuskriptutvikling


Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til utvikling av manuskripter innenfor kortfilm, dokumentarfilm, dokumentarserier, lang fiksjon og TV-drama.

Enkeltpersoner kan søke om stipend på inntil kr 50 000 per prosjekt.

Spillefilm- og TV-dramaprosjekter med produsent involvert kan søke om inntil 150 000 per prosjekt.

Det gis normalt kun ett tilskudd per prosjekt.

Tilskudd kan dekke manuskriptutvikling frem til bearbeidet første versjon av manuskriptet.

For TV-drama gis det normalt tilskudd frem til bearbeidet første versjon av første episode, samt synopsis av seriens øvrige episoder.


Hvem kan søke?

Profesjonelle film- og TV-manusforfattere med enkeltmannsforetak som selv har rettighetene til prosjektet kan søke om stipend til manusutvikling. Søker må ha dokumenterbar yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.

For utvikling av manus til spillefilm bør manusforfatter og produsent være involvert i prosjektet på søknadstidspunktet. Produsent og manusforfatter kan som hovedregel ikke være samme person. Ved ellers like forutsetninger vil prosjekter som har nådd en fase hvor produsent er involvert, prioriteres.

Hvis manusforfatter og produsent er tilknyttet prosjektet kan også produsent søke om tilskudd på produksjonens vegne, men må da fremlegge bekreftelse fra den som forvalter rettighetene om at manusforfatter har rett til å utvikle prosjektet.

Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.


Krav til søknaden

Søknaden må gjelde et kulturprodukt, og må oppfylle punktene i kulturtesten.
En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:
1.     Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
2.     Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
3.     Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
4.     Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

For samproduksjoner med norske minoritetsprodusenter er det tilstrekkelig at prosjektet er definert som kulturprodukt i opphavslandet. For søkere med hovedprodusent fra land uten kompetent myndighet til slik godkjenning, vil Filmkraft gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet er et kulturprodukt.

For norske samproduksjoner bevilges tilskuddet som hovedregel til den part som til enhver tid er filmens hovedprodusent, også der det er en regional co-produsent. For minoritets-samproduksjoner gis tilskuddet til den norske part, som fører regnskapet for den norske delen av prosjektet.

Filmkraft legger Norsk Filminstitutts tolkning av kulturtesten til grunn for vår vurdering. Du finner den HER.

I tillegg til NFIs tolkning har Filmkrafts styre vedtatt presiseringer for to av punktene i kulturtesten:
For kulturtestens pkt 1: 
”Ved å anerkjenne at en eller flere av opphavspersonene skriver norsk og at idéen kan ha vært formulert på norsk så skal kulturtestens punkt 1 være oppfylt uten nærmere dokumentasjonskrav. Der det er tvil skal søker på oppfordring utlevere selve teksten.”

For kulturtestens pkt 4: 
"Dokumentarfilmsøknader får en nedre terskel på minimum 5 poeng for vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits. Poengdeling mellom delte, ledende fagfunksjoner i henhold til NFIs poengskala vil fortsatt praktiseres.
I tillegg til de ledende opphavsmenn eller kunstnere som oppgis som utslagsgivende i NFIs tolkningsdokument, vil Filmkraft skjønnsmessig også kunne vurdere andre ledende fagfunksjoner som poenggivende i dokumentarfilm."

 

Alle søknader om manusutvikling skal inneholde:

 • Manusforfatterens CV, med oversikt over tidligere produserte manus
 • Produsentens CV, hvis relevant
 • Kort handlingsresymé/synopsis (max 1 side)
 • Redegjørelse for prosjektets filmatiske intensjoner
 • Fremdriftsplan
 • Dersom prosjektet er basert på opphavsrettslig beskyttet verk, skal signert og datert opsjonsavtale legges ved søknaden.
 • Dersom prosjektet tidligere har vært utviklet av flere forfattere eller annen forfatter skal det vedlegges dokumentasjon på at søker er gitt rettighetene til å utvikle manuskriptet.
 • Dersom det er inngått skriftlig avtale med produsent skal signert og datert avtale vedlegges søknaden. I tillegg skal det vedlegges avtale om at manusforfatter har rettighetene til utvikling av manus.
 • Det skal oppgis om prosjektet har søkt om eller mottatt annen offentlig støtte.

Søknader for spillefilm og tv-drama skal i tillegg inneholde:

 • Redegjørelse for hovedkarakterer og struktur (max 2 sider)
 • Prosjektbeskrivelse, outline eller treatment (max 5 sider)

Praktisk informasjon

Søknad sendes via Filmsøk.

Søknader med søknadssum under kr 100 000 har løpende søknadsfrist.
Søknader med søknadsbeløp over kr 100 000 sendes sendes 4 uker i forkant av styremøte.

Datoer for Filmkrafts styremøter finner du i aktivitetskalenderen.


UTBETALING

Tilskudd i denne ordningen utbetales normalt i to rater, etter nærmere spesifikasjon i tilskuddsbrev.


RAPPORT

Produsenten er pliktig til å løpende informere Filmkraft om vesentlige endringer i prosjektet, og kan ikke endre forutsetningene som lå til grunn for tilskuddet uten skriftlig godkjenning fra Filmkraft. En vesentlig endring kan blant annet være endring av nøkkelfunksjoner med kunstnerisk ansvar, reduksjon av godkjent budsjett, større endringer i fremdriftsplan eller endringer i finansieringsplan som forandrer tilskuddsprosenten.

Rapport og regnskap skal avlegges i henhold til Norsk Filminstitutts retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll.
Regnskap skal føres i samsvar med Norsk Filminstitutts retningslinjer for føring av prosjektregnskap.

Hvilket materiell som skal leveres og andre dokumentasjonskrav for rateutbetaling er spesifisert i tilskuddsbrevet.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er 4-6 uker.

Søknaden behandles av filmkonsulent.

Tilskudd inntil kr 100 000 behandles administrativt og vedtas av daglig leder, etter innstilling fra filmkonsulenten.
Tilskudd over kr 100 000 vedtas av Filmkrafts styre, etter innstilling fra filmkonsulenten.


Vurdering og prioritering

I søknadsbehandlingen foretas en helthetlig vurdering av prosjektets kunstneriske og filmfaglige kvaliteter, samt produsentens gjennomføringsevne, finansiering av prosjektet og hvordan prosjektet skal møte sitt publikum. Søkerens kompetanse vil vurderes sett i forhold til prosjektet.

Filmkraft prioriterer prosjekter med sterk tilknytning til Rogaland. I vurderingen vektlegges disse kriteriene:
-        Søker er registrert med forretningsadresse i Rogaland og har sin virksomhet i fylket
-        Manusforfatter (og eventuell produsent) er bosatt i Rogaland

Prosjekter som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft Rogaland finner det tilstrekkelig begrunnet at prosjektet vil ha stor betydning for regionen.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Les mer om vurdering og prioritering i regelverket vårt (pkt 4.4).

 

Særskilte lanseringstiltak

Tilskudd til lanseringstiltak skal bidra til at prosjektet kan nå sitt optimale publikumspotensiale, hevde seg internasjonalt og øke produksjonsselskapets inntekter.

Markedsstrategi, distribusjonsplan og kostnader til lansering og distribusjon av kort- og dokumentarfilm samt dokumentarserier skal som hovedregel følge søknaden og følges opp i produksjonsfasen. Filmkraft kan unntaksvis støtte særskilte lanseringstiltak for prosjekter med spesielt stort nasjonalt og/eller internasjonalt potensial.


Hva kan det søkes om?

Tilskudd kan gis til nyskapende lanseringstiltak på festivaler, salgsmarkeder, dokumenterbare visningsplattformer og andre relevante arenaer. Det kan også gis støtte til outreach-kampanjer og andre nyskapende markedsføringstiltak.

Det kan også søkes tilskudd til lanseringsreiser for inntil to personer per filmprosjekt, primært produsent og regissør.


Hva kan det IKKE søkes om?

Filmkraft gir ikke lanseringstilskudd til spillefilm.


Hvem kan søke?

Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i lanseringsfase kan søke om tilskudd i denne ordningen.


Krav til søknaden

Søknad om særskilte lanseringstiltak skal inneholde:
·       Redegjørelse for tiltakets innhold, omfang, arena/visningssted, målgruppe, virkemidler samt nasjonalt og internasjonalt potensiale
·       Lanseringsplan
·       Budsjett og finansieringsplan
·       Eventuell avtale med salgsagent

Søknad om lanseringsreise skal inneholde:
·       Søkerens CV
·       Beskrivelse av reisens formål, varighet og innhold
·       Dokumentasjon for lanseringsvisningen(e)
·       Dokumentasjon på hvilke kostnader som dekkes av arrangør
·       Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
·       Budsjett og finansieringsplan for reisen


Praktisk informasjon

Søknad sendes via Filmsøk.

Det kan søkes om inntil kr 50 000 per filmprosjekt for særskilte lanseringstiltak.

Satsene for lanseringsreiser følger i utgangspunktet satsene for reisetilskudd (inntil kr 3 000 for innlandsreiser, inntil kr 5 000 for utlandsreiser). For mer omfattende lanseringsreiser kan tilskuddet økes noe. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.


utbetaling

Tilskudd utbetales normalt i én rate. Tilskuddet kan utbetales ved oppstart av tiltak eller reise.


rapport

I etterkant av tiltak eller reise skal tilskuddsmottaker levere en kortfattet rapport med regnskap hvor det redegjøres for bruk av tilskuddet, fremdrift og måloppnåelse sett i forhold til søknaden.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er 2-4 uker.

Søknaden om lanseringstilskudd behandles av filmkonsulent. Søknader om lanseringsreiser behandles av bransjekonsulent.
 
Tilskudd bevilges administrativt.


Vurdering og prioritering

I vurdering og prioritering mellom søknader skal det legges vekt på prosjektets lanseringsplan, kreative tilnærmingsmåter til publikum og forventet inntekts- og publikumspotensiale. Det kan søkes tilskudd til nasjonale og internasjonale tiltak. Ved ellers like vilkår kan internasjonalt rettede tiltak prioriteres.

Tilskuddet gis til prosjekter som er produsert i Rogaland. Prosjekter som har mottatt produksjonstilskudd fra Filmkraft vil prioriteres.
 

Utvikling av spill


Hva kan det søkes om?

Utviklingtilskudd til spill gis i en helt innledende utviklingsfase.


Hva kan det IKKE søkes om?

Det kan ikke søkes om tilskudd til videreutvikling, produksjon eller lansering av spill.


Hvem kan søke?

Profesjonelle produksjonsforetak kan søke. Produksjonsforetaket skal være organisert som aksjeselskap.

Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret under en av følgende næringskoder:
·       32.400 produksjon av spill og leker
·       58.210 Utgivelse av programvare for dataspill
·       62.010 Programmeringstjenester

Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt, samt være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.


Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:
·       Idéskisse/synopsis
·       Beskrivelse av prosjektet, målet med utviklingen, bakgrunn for søknaden og prosjektets historikk, inkludert beskrivelse av teknikk, innhold, eksempler på spilldesign og gameplay.
·       Fremdriftsplan
·       Dokumentasjon på at produksjonsselskapet innehar de nødvendige rettigheter til prosjektet
·       Nøkkelpersoner i stab.
·       CV for produksjonsselskap, produsent, regi og manus. CV må inneholde folkeregistrert bostedsadresse og kontaktinformasjon.
·       Finansieringsplan for hele prosjektutviklingen (med bekreftet finansiering)
·       Kalkyle for prosjektet, med markedspriser lagt til grunn for beregningen. Kalkylen skal gjelde for hele prosjektet.
·       Markeds- og forretningsplan


Praktisk informasjon

Søknad sendes via Filmsøk.

Søknader med søknadssum under kr 100 000 har løpende søknadsfrist.
Søknader med søknadsbeløp over kr 100 000 sendes sendes 4 uker i forkant av styremøte.

Datoer for Filmkrafts styremøter finner du i aktivitetskalenderen.


UTBETALING

Tilskudd i denne ordningen utbetales normalt i to rater, etter nærmere spesifikasjon i tilskuddsbrev.


RAPPORT

Produsenten er pliktig til å løpende informere Filmkraft om vesentlige endringer i prosjektet, og kan ikke endre forutsetningene som lå til grunn for tilskuddet uten skriftlig godkjenning fra Filmkraft. En vesentlig endring kan blant annet være endring av nøkkelfunksjoner med kunstnerisk ansvar, reduksjon av godkjent budsjett, større endringer i fremdriftsplan eller endringer i finansieringsplan som forandrer tilskuddsprosenten.

Rapport og regnskap skal avlegges i henhold til Norsk Filminstitutts retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll.
Regnskap skal føres i samsvar med Norsk Filminstitutts retningslinjer for føring av prosjektregnskap.

Hvilket materiell som skal leveres og andre dokumentasjonskrav for rateutbetaling er spesifisert i tilskuddsbrevet.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er 4-6 uker.

Søknaden behandles av filmkonsulent.

Tilskudd inntil kr 100 000 behandles administrativt og vedtas av daglig leder, etter innstilling fra filmkonsulenten.
Tilskudd over kr 100 000 vedtas av Filmkrafts styre, etter innstilling fra filmkonsulenten.


Vurdering og prioritering

I søknadsbehandlingen foretas en helthetlig vurdering av prosjektets kunstneriske og spillfaglige kvaliteter, samt produsentens gjennomføringsevne, finansiering av prosjektet og hvordan prosjektet skal møte sitt publikum. Søkerens kompetanse vil vurderes sett i forhold til prosjektet.

Filmkraft prioriterer prosjekter med sterk tilknytning til Rogaland. I vurderingen vektlegges disse kriteriene:
-        Søker er registrert med forretningsadresse i Rogaland og har sin virksomhet i fylket
-        Nøkkelpersoner er bosatt i Rogaland

Prosjekter som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft Rogaland finner det tilstrekkelig begrunnet at prosjektet vil ha stor betydning for regionen.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Les mer om vurdering og prioritering i regelverket vårt (pkt 4.4).


Reisetilskudd 


Hva kan det søkes om?

Innenfor denne ordningen kan du søke om stipend og reisestøtte til egen faglig utvikling i inn- og utland:
·       Deltakelse på kurs, workshops, seminar og lignende
·       Deltakelse på finansieringsfora med egen film
·       Lanseringsreiser til festivaler med egen film

Ved representasjon av produksjoner på festival eller prisutdeling må det foreligge en invitasjon fra arrangør rettet direkte til produksjonen.

Ved deltakelse på kurs, workshop, seminar eller lignende må det foreligge deltakerbevis eller godkjent påmelding.


Godkjent budsjett inkluderer kun:

-deltakeravgift
-reise på billigste måte
-inntil kr 1 000 per overnatting (som behøves for å delta på kurset)

For kurs eller større fagprogrammer i utlandet: Dersom de ovenfor nevnte kostnadene beløper seg til over kr 10 000, sendes søknaden i sin helhet til Norsk Filminstitutt.

Tilskuddet kan dekke deltakeravgift, reiser og overnatting. Diett og lønn dekkes ikke.

Filmkrafts tilskudd kan dekke nærmere spesifiserte deler av reisekostnader og deltakeravgift, men skal ikke fullfinansiere tiltaket.

For 2018 er satsene for tilskudd til faglig utvikling satt til følgende:
Innland:                                  Inntil kr 3 000
Utland:                                    Inntil kr 5 000

For større tiltak i utlandet kan tilskuddet økes noe. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Filmkraft kan prioritere spesielle fagområder dersom dette anses som gunstig for bransjens utvikling.


Hva kan det IKKE søkes om?

Det gis ikke støtte til generell festivaldeltakelse, med mindre det foreligger et kompetansehevende element i form av deltakelse på kurs, seminar, finansieringsfora eller tilsvarende.

Det gis ikke støtte til lengre utdanningsforløp som høgskole- eller universitetsutdannelse.

Tiltak hvor man selv kan melde seg på eller kjøpe en billett prioriteres ikke, og det gis kun unntaksvis tilskudd til slike arrangementer.


Hvem kan søke?

Profesjonelle fagarbeidere innenfor den audiovisuelle bransjen i Rogaland kan søke på denne ordningen. For å kvalifisere til støtte må søker ha relevant yrkeserfaring fra bransjen og være bosatt i Rogaland.

Stipend og reisetilskudd er personlige.


Krav til søknaden

Søknad om generell reisestøtte skal inneholde:
·       Søkerens CV
·       Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til
·       Søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket
·       Beskrivelse av arrangementet fra arrangør
·       Dokumentasjon på at søker har fått plass på det aktuelle kurset, fagprogrammet eller forumet
·       Dokumentasjon på hvilke kostnader som dekkes av arrangør
·       Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
·       Budsjett og finansieringsplan for deltakelsen

Filmkraft prioriterer tiltak hvor søker er valgt ut til å delta i kraft av sin CV eller erfaring.

Søknad om lanseringsreise skal inneholde:
·       Søkerens CV
·       Beskrivelse av reisens formål, varighet og innhold
·       Dokumentasjon for lanseringsvisningen(e)
·       Dokumentasjon på hvilke kostnader som dekkes av arrangør
·       Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
·       Budsjett og finansieringsplan for reisen

For lanseringsreiser gir Filmkraft normalt tilskudd for inntil to personer per filmprosjekt, primært produsent og regissør.

Satsene for lanseringsreiser følger i utgangspunktet satsene for reisetilskudd. For mer omfattende lanseringsreiser kan tilskuddet økes noe. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.


Praktisk informasjon

Det er løpende søknadsfrist for reisetilskudd.

Søknad sendes via Filmsøk.

Søknad må sendes senest to uker i forkant av reisen.

Søknad som sendes inn etter at reisen har startet, får automatisk avslag.


UTBETALING

Tilskudd utbetales normalt i én rate. Innvilget tilskudd kan utbetales i forkant av reisen.


RAPPORT

I etterkant av reisen skal det sendes inn en kortfattet rapport (max 1 A4-side) som redegjør for måloppnåelse og erfaringer fra reisen, samt regnskap basert på søknadsbudsjettet. Tilskuddsmottakere som ikke leverer rapport, risikerer å ikke bli prioritert ved neste reisesøknad.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 2-4 uker.

Søknaden behandles av bransjekonsulent.


Vurdering og prioritering

Søknader i denne ordningen vurderes og prioriteres basert på tilskuddsordningens formål, søkerens tilknytning til Rogaland (blant annet bostedsadresse), prioriterte satsningsområder samt søkerens kompetanse, erfaring og CV sett i forhold til søknaden.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.


Hospitering


Hva kan det søkes om?

Hospiteringsstipend skal muliggjøre en faglig og kunstnerisk utvikling gjennom hospitering hos en mer erfaren fagarbeider på en filmproduksjon hos et etablert produksjonsforetak. Hospitanten skal ikke erstatte en eksisterende fagfunksjon.

Det kan søkes om en hospiteringsperiode tilknyttet en filmproduksjon i en periode på inntil 2 måneder. I hospiteringsperioden vil Filmkraft dekke dagslønn for hospitanten etter Filmforbundets gjeldende praktikantsatser.

Det skal fremlegges en erklæring fra produksjonsforetaket om at de er villig til å ta inn hospitanten på prosjektet over en gitt periode. Produksjonsbeslutning må være tatt før det kan gis hospiteringsstipend. Fagpersonen det skal hospiteres hos må ha relevant erfaring fra minimum to langfilmer (eller tilsvarende).


Hva kan det IKKE søkes om?

Det gis ikke støtte til lengre utdanningsforløp som høgskole- eller universitetsutdannelse.


Hvem kan søke?

Nyutdannede eller nyetablerte filmarbeidere bosatt i Rogaland kan søke hospiteringstipend.

Hospiteringsstipendet er personlig og kan ikke overdras til andre.


Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:
·       Søkers CV
·       Fagarbeiderens CV
·       Produksjonsselskapets CV
·       Søknadsbrev med beskrivelse av formål og faglig utbytte, samt søkers motivasjon og faglige begrunnelse for hospiteringen.
·       Avtale med produksjonens produsent og fagansvarlig for hospiteringsperioden.


Praktisk informasjon

Det er løpende søknadsfrist for hospiteringsstipend.

Søknad sendes via Filmsøk.

Søknad må sendes senest to uker i forkant av hospiteringsperioden.
Søknad som sendes inn etter at hospiteringsperioden har startet, får automatisk avslag.


utbetaling

Hospiteringsstipend utbetales normalt i én rate. Stipendet kan utbetales når hospiteringsperioden starter.

 


rapport

I etterkant av hospiteringsperioden skal det sendes inn en kortfattet rapport som redegjør for måloppnåelse og erfaringer, samt regnskap basert på søknadsbudsjettet.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 2-4 uker.

Søknaden behandles av bransjekonsulent.


Vurdering og prioritering

Søknader i denne ordningen vurderes og prioriteres basert på tilskuddsordningens formål, søkerens tilknytning til Rogaland (blant annet bostedsadresse), prioriterte satsningsområder samt søkerens kompetanse, erfaring og CV sett i forhold til søknaden.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Søkere som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft finner det tilstrekkelig begrunnet at tiltaket vil ha stor betydning for regionen.
 

Bransjefremmende fellestiltak


Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak for å styrke og heve kompetansenivået i den audiovisuelle bransjen i Rogaland. Det gis tilskudd til enkeltarrangementer og større fellestiltak.
Det kan søkes tilskudd for bransjesamlinger, kurs, workshops, seminarer, mesterklasser og andre tiltak som kan bidra til kompetanseheving av den audiovisuelle bransjen i Rogaland.

Tiltaket skal ha Rogalands filmaktører som målgruppe.
Tiltaket skal ha et kompetansehevende og bransjeutviklende formål.


Hvem kan søke?

Organisasjoner, stiftelser, foretak eller enkeltpersoner som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre kompetansehevende og bransjeutviklende fellestiltak for den audiovisuelle bransjen i Rogaland, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket.


Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:
·       Søkerens eller søkerorganisasjonens CV
·       Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til
·       Målgruppe
·       Søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket
·       Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
·       Budsjett og finansieringsplan for tiltaket

Filmkraft fullfinansierer ikke tiltak under denne ordningen. En viss egenandel må dermed påregnes.


Praktisk informasjon

Det er løpende søknadsfrist for denne ordningen.

Søknad sendes via Filmsøk.

Søknad må sendes senest to uker i forkant av tiltaket.
Søknad som sendes inn etter at tiltaket har startet, får automatisk avslag.


utbetaling

Tilskudd i denne ordningen utbetales normalt i to rater, etter nærmere spesifikasjon i tilskuddsbrev.


rapport

I etterkant av tiltaket skal det sendes inn en kortfattet rapport som redegjør for måloppnåelse og erfaringer, samt regnskap basert på søknadsbudsjettet.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 2-4 uker.

Søknaden behandles av bransjekonsulent.


Vurdering og prioritering

Søknader i denne ordningen vurderes og prioriteres basert på tilskuddsordningens formål, søkerens tilknytning til Rogaland, prioriterte satsningsområder samt søkerens kompetanse, erfaring og CV sett i forhold til søknaden.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Søkere som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft finner det tilstrekkelig begrunnet at tiltaket vil ha stor betydning for regionen.

Talentutvikling 


Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak for å bidra til utvikling av nye filmtalenter i Rogaland. Det gis tilskudd til enkeltarrangementer og større fellestiltak.
Det kan søkes tilskudd for fagsamlinger, kurs, workshops, seminarer, mesterklasser, arrangementer og andre tiltak.

Tiltaket skal ha Rogalands filmtalenter som målgruppe.


Hvem kan søke?

Organisasjoner, stiftelser, foretak eller enkeltpersoner som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre tiltak knyttet til talentutvikling kan søke om tilskudd.

Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket.


Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:
·       Søkerens eller søkerorganisasjonens CV
·       Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til
·       Målgruppe
·       Søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket
·       Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
·       Budsjett og finansieringsplan for tiltaket

Filmkraft fullfinansierer ikke tiltak under denne ordningen. En viss egenandel må dermed påregnes.


Praktisk informasjon

Det er løpende søknadsfrist for denne ordningen.

Søknad sendes via Filmsøk.

Søknad må sendes senest to uker i forkant av tiltaket.
Søknad som sendes inn etter at tiltaket eller arrangementet har startet, får automatisk avslag.


utbetaling

Tilskudd i denne ordningen utbetales normalt i to rater, etter nærmere spesifikasjon i tilskuddsbrev.


rapport

I etterkant av tiltaket skal det sendes inn en kortfattet rapport som redegjør for måloppnåelse og erfaringer, samt regnskap basert på søknadsbudsjettet.


Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 2-4 uker.

Søknaden behandles av seniorrådgiver ved filmsenteret.


Vurdering og prioritering

Søknader i denne ordningen vurderes og prioriteres basert på tilskuddsordningens formål, søkerens tilknytning til Rogaland, prioriterte satsningsområder samt søkerens kompetanse, erfaring og CV sett i forhold til søknaden.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.

Søkere som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft finner det tilstrekkelig begrunnet at tiltaket vil ha stor betydning for regionen.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}