Regelverk for tilskudd i

Filmkraft Rogaland AS


I henhold til forskrifter om tilskudd til audiovisuell produksjon
(FOR-2016-10-07-1196 og FOR-2016-10-31-1264)
Gjeldende fra 01.01.2017
Revisjon vedtatt 09.01.2018
 


INNHOLDSFORTEGNELSE


1.       FORMÅL
1.1     SATSNINGSOMRÅDER
1.2     AVGRENSNINGER
2.       GENERELLE VILKÅR
2.1     HVEM KAN SØKE
2.2     HVA KAN DET SØKES OM
2.2.1  HVA KAN DET IKKE SØKES OM
2.3      GENERELLE KRAV TIL SØKNAD
2.4      GENERELLE KRAV TIL SØKER
2.5      GENERELLE VILKÅR FOR FILMTILSKUDD
2.6      KULTURTESTEN
2.7      AKSEPT AV VILKÅR
3.        TILSKUDDSORDNINGER
3.1      FILMTILSKUDD
3.1.1   Tilskudd til utvikling av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier
3.1.2   Tilskudd til produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier
3.1.3   Tilskudd til utvikling av manuskripter
3.1.4   Tilskudd til særskilte lanseringstiltak
3.2      TILSKUDD TIL UTVIKLING AV SPILL
3.3      TILTAK
3.3.1   Tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement
3.3.2   Lanseringsreiser
3.3.3   Hospitering
3.3.4   Fellestiltak
4.        SAKSBEHANDLINGS- OG BESLUTNINGSRUTINER
4.1      KUNNGJØRING OG INFORMASJON OM TILSKUDDSORDNINGER
4.2      SØKNADSFRISTER OG SAKSBEHANDLINGSTID
4.2.1   Søknadsfrister
4.2.2   Saksbehandlingstid
4.3      HVEM BEHANDLER OG BESLUTTER
4.4      VURDERING OG PRIORITERING
4.5      VEDTAK, TILDELINGER OG OFFENTLIGGJØRING
4.6      REGNSKAP, RATER, RAPPORT OG RAPPORTERINGSFRISTER
4.6.1   Regnskap
4.6.2   Rater utviklingstilskudd
4.6.3   Rater produksjonstilskudd
4.6.4   Rater andre tilskudd og tiltak
4.6.5   Rapport
4.6.6   Rapporteringsfrister
4.7      KLAGEADGANG
5.        TILSKUDDSMOTTAKERS ANSVAR OG PLIKTER
5.1      OPPLYSNINGS- OG INFORMASJONSPLIKT
5.3      ANSVARLIG PART
5.4      MANGLENDE ELLER FORSINKET LEVERING
6.        REAKSJONER
7.        TAUSHETSPLIKT
8.        KREDITERING OG PROFILERING
9.        SAMARBEIDSAVTALER
10.      ETIKK OG HABILITET
11.      REVISJON

 

1. FORMÅL

Filmkraft Rogaland AS (Filmkraft) skal arbeide for utvikling og finansiering av film og TV-produksjoner, bidra til utvikling av filmnæringen, kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt alt som står i forbindelse med dette.

De regionale filmsentrene skal utvikle en regional filmkultur gjennom å utvikle og profesjonalisere filmbransjen, bygge opp talenter og øke filmkompetansen blant barn og unge, samt bidra til jevnere kjønnsbalanse i filmbransjen.

Filmkrafts tilskuddsordninger forvaltes i henhold til forskrifter om tilskudd til audiovisuell produksjon (FOR-2016-10-07-1196 og FOR-2016-10-31-1264). Våre avgrensninger og prioriteringer innenfor de ulike punktene i forskriften fremkommer av dette regelverket. Der avgrensninger eller regionale prioriteringer ikke er spesifisert, gjelder forskriftens bestemmelser.

Filmkrafts regelverk skal sette tydelige premisser for den enkelte tilskuddsordning, og skape forutsigbarhet og åpenhet rundt søknadsprosessene.

Tilskuddene skal bidra til videreutvikling av et profesjonelt og bærekraftig miljø for audiovisuell produksjon i Rogaland, med en kontinuerlig og kostnadseffektiv produksjon av et mangfold av audiovisuelle verk som
 • er basert på norsk eller samisk språk, kultur og samfunnsforhold
 • er anerkjent for høy kvalitet, kunstnerisk dristighet og nyskaping
 • utfordrer og når et stort publikum i Norge og internasjonalt
 

1.1 SATSNINGSOMRÅDER

I henhold til Filmkrafts strategi- og handlingsplan for 2016-2020 er våre prioriterte satsningsområder som følger:
 • Kvalitet og økt volum: bidra til at det produseres film som holder internasjonal kvalitet og øke volumet for å skape større kontinuitet i produksjonen.
 • Talentutvikling: ivareta regionens filmtalenter fra videregående skole til etablering i bransjen.
 • Kompetanseheving: bidra til en faglig sterk og oppdatert filmbransje.
 • Bransjeutvikling: bidra til profesjonalisering og samhandling i den audiovisuelle bransjen i Rogaland og øke bransjens økonomiske bærekraft og kontinuitet for fagfunksjonene.
 • Organisasjonsutvikling: styrke vår organisasjon og stab slik at vi er best mulig rustet for å ivareta våre oppgaver.
 

1.2 AVGRENSNINGER

Bestemmelsene i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon ligger til grunn for alle Filmkrafts tilskuddsordninger, med enkelte avgrensninger. I samsvar med våre satsningsområder og økonomiske prioriteringer vil vi ikke gi tilskudd i henhold til følgende paragrafer i forskriften:
 • §3-7. Tilskudd etter markedsvurdering.
 • §3-9. Etterhåndstilskudd.
 • §3-10. Forhåndstilsagn om etterhåndstilskudd.
 • §3-11. Utmåling av etterhåndstilskudd.
 • Kapittel 4. Rammetilskudd til produksjonsforetak.
For paragrafene §3-12 og 3-13 som omhandler lanseringstilskudd til audiovisuelle verk avgrenses tilskuddsmuligheten til lanseringsreiser og særskilte lanseringstiltak.


2. GENERELLE VILKÅR


2.1 HVEM KAN SØKE

For utviklings- eller produksjonssøknader for film skal søker være registrert som uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak etablert i Norge.

Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret under følgende koder:
 • 59.11 produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
 • 59.10 virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
 • 59.12 etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsyns- programmer
 For søknader til spill må selskapet være registrert under følgende koder:
 • 32.400 produksjon av spill og leker
 • 58.210 Utgivelse av programvare for dataspill
 • 62.010 Programmeringstjenester
Med uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak menes her et foretak som har produksjon av audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål og som ikke har det offentlige som hovedeier eller i vesentlig grad er knyttet til et kringkastingsforetak.

Profesjonelle film- og TV-forfattere som selv har rettighetene til prosjektet kan søke om tilskudd til manusutvikling. Produsenter kan også søke. Søker må ha dokumenterbar yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.

For å kvalifisere til tilskudd for enkeltpersoner må søker ha relevant utdanning eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.

Organisasjoner, stiftelser, foretak eller enkeltpersoner kan søke om tilskudd til kompetansehevende og bransjeutviklende fellestiltak for den audiovisuelle bransjen i Rogaland, samt talentutviklingstiltak.


2.2 HVA KAN DET SØKES OM

TILSKUDD TIL FILM:
 • utvikling og produksjon av kortfilm
 • utvikling og produksjon av dokumentarfilm
 • utvikling og produksjon av dokumentarserier
 • utvikling av manuskripter 
 • utvikling av spill
 • særskilte lanseringstiltak
Maksimal tilskuddsprosent for film og spill følger av forskriften §3-14.

TILSKUDD TIL ENKELTPERSONER:
 • reisetilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement
 • tilskudd til lanseringsreiser
 • hospiteringsstipend
TILTAK:
 • bransjefremmende og kompetansehevende tiltak for den profesjonelle filmbransjen
 • tiltak for talentutvikling
 

2.2.1 Hva kan det ikke søkes om

Det kan ikke søkes tilskudd til:
 • Utvikling og produksjon av spillefilm og TV-drama.
 • Produksjon av innhold som reklame, nyheter og rene underholdningsprogrammer, dekning av idrettsarrangementer og produksjon av materiale som kun skal vises i egne lukkede distribusjonssystemer. Dette inkluderer oppdragsfilm.
 • Spill- og filmprosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter, språkversjoner av eksisterende prosjekter eller lignende.
 • Opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer.
 • Produksjon av spill.
 • Driftstilskudd til organisasjoner.
 • Studentfilmer (som en del av studiet), eller produksjoner hvor nøkkelpersoner er studenter eller skoleelever.
 • Større lanseringskampanjer av film, uavhengig av sjanger.
 

2.3 GENERELLE KRAV TIL SØKNAD

Søknad for alle tilskuddsordninger skal være på norsk og sendes via søknadssystemet Filmsøk. Filmkraft kan gjøre unntak for språkkravet på hele eller deler av søknaden i særskilte tilfeller.
Søker må levere fullstendig søknad før tiltaket, reisen, prosjektet eller den aktuelle prosjektfasen iverksettes.


2.4  GENERELLE KRAV TIL SØKER

For å kvalifisere til tilskudd i Filmkraft må søker ha relevant utdanning eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.
Det er en forutsetning at søker har tilknytning til Rogaland.


2.5 GENERELLE VILKÅR FOR FILMTILSKUDD

Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne motta tilskudd:
a) Søker må kunne dokumentere at produksjonsforetaket har de nødvendige rettighetene til å gjennomføre prosjektet.
b) Søker må kunne inngå avtaler om salg, distribusjon og visning etter ferdigstillelse. For minoritetsprodusenter kreves det kun eierandel i det audiovisuelle verket.
c) Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap.
d) Søknaden må gjelde et kulturprodukt. For samproduksjoner med norske minoritetsprodusenter er det tilstrekkelig at prosjektet er definert som kulturprodukt i opphavslandet. For søkere med hovedprodusent fra land uten kompetent myndighet til slik godkjenning, vil tilskuddsforvalter gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet er et kulturprodukt.

Med dette menes at for norske produksjoner skal tilskuddet som hovedregel bevilges til den part som til enhver tid er filmens hovedprodusent (den som har filmrett/opsjon på filmrett og fører produksjonens regnskap), også der det er en regional co-produsent. For minoritets-samproduksjoner gis tilskuddet til den norske part, som fører regnskapet for den norske delen av prosjektet.


2.6 KULTURTESTEN

En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:
 1. Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 2. Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 3. Handlingen utspiller seg i Norge, et annet EØS-land eller Sveits.
 4. Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits.
For samproduksjon med norsk minoritetsprodusent, se punkt 2.5 d).


2.7 AKSEPT AV VILKÅR

Ved anmodning om utbetaling av tilskudd har tilskuddsmottaker akseptert de forutsetninger og krav til bruk av tilskudd som fremgår av forskrift, regelverk og tilskuddsbrev.


3. TILSKUDDSORDNINGER

 

3.1 FILMTILSKUDD

For søknader om filmtilskudd skal søker være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket skal være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent, regissør eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.

Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt.

Filmkraft kan unntaksvis godta at søker har en annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med profesjonell erfaring. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett.

Det kan gis tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier, samt manuskriptutvikling av lang fiksjon og TV-drama frem til bearbeidet førsteutkast.

Som kortfilm regnes et fiksjonsbasert audiovisuelt verk med lengde på under 60 minutter.

Som dokumentarfilm regnes et audiovisuelt verk som har til hensikt å dokumentere eller vise virkelige hendelser.

Som dokumentarserie regnes et dokumentarisk audiovisuelt verk i flere deler.

Som lang fiksjon (spillefilm) regnes et fiksjonsbasert audiovisuelt verk med lengde på minimum 60 minutter.

Som TV-drama (dramaserie) regnes et fiksjonsbasert audiovisuelt verk i flere deler.


3.1.1 Tilskudd til utvikling av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier

Det kan gis utviklingstilskudd til prosjekter der formålet er utvikling frem til et nivå hvor det kan tas produksjonsbeslutning. Utviklingstilskuddet kan dekke forundersøkelser, manuskriptutvikling, finansieringsarbeid og lignende.
 • Utviklingssøknaden skal inneholde:
 • Produksjonsforetakets CV med alle selskapsdata og organisasjonsnummer
 • Navn og CV til nøkkelpersoner (produsent, manusforfatter, regissør)
 • Produsentnotat med definert problemstilling, historikk og bakgrunn for prosjektet, målsettinger for prosjektet, målgruppe samt produsentens betraktninger rundt prosjektavviklingen
 • Synopsis, treatment eller manuskript
 • Reginotat
 • Dokumentasjon på at produksjonsforetaket innehar de nødvendige rettighetene til prosjektet
 • Fremdriftsplan
 • Budsjettkalkyle, utarbeidet på NFIs kalkyleskjema. Gjeldende tariffsatser for filmarbeidere samt markedspris for utstyr og tjenester bør være utgangspunkt for beregningen. Kalkylen skal gjelde for hele prosjektet.
 • Finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansieringskilder. Som finansiering godtas:
 • Foretakets dokumenterte likvide midler
 • Foretakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar til produsent og andre ansatte som er involvert i prosjektet, administrasjonsgodtgjørelse samt utleie av foretakets opptaks- og etterarbeidsutstyr, basert på markedspriser.
 • Lønnskreditter, såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er fratrukket for det aktuelle beløpet.
 • Andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandør, basert på markedspriser.
 • Forhåndssalg, inkludert minimumsgaranti fra distributør, unntatt bytteavtale.
 • Tilskudd fra andre tilskuddsgivere.
 • Bidrag fra investorer, inkludert kontantbidrag.
 

3.1.2 Tilskudd til produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier

Det kan gis produksjonstilskudd til prosjekter som er ferdig utviklet. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon frem til ferdigstillelse av digital visningskopi eller tilsvarende.
 • Produksjonssøknaden skal inneholde:
 • Produksjonsselskapets CV med alle selskapsdata og organisasjonsnummer
 • Navn og CV til nøkkelpersoner (produsent, manusforfatter, regissør)
 • Produsentnotat med prosjektbeskrivelse, definert problemstilling, historikk og bakgrunn for prosjektet, målsettinger for prosjektet, målgruppe samt produsentens betraktninger rundt prosjektavviklingen
 • Treatment eller manuskript
 • Reginotat
 • Dokumentasjon på at produksjonsforetaket innehar de nødvendige rettighetene til prosjektet
 • Budsjettkalkyle, utarbeidet på NFIs kalkyleskjema. Kalkylen skal gjelde for hele prosjektet. Gjeldende tariffsatser for filmarbeidere samt markedspris for utstyr og tjenester bør være utgangspunkt for beregningen.
 • Finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansieringskilder. Som finansiering godtas de samme finansieringskilder som for utviklingstilskudd.
 • Dokumentasjon på prosjektets finansieringskilder.
 • Likviditetsplan med spesifikasjon av egenfinansiering.
 • Inntektsprognose (gjelder ikke kortfilm)
 • Fremdriftsplan med opptaksplan og antatt premieredato.
 • Stabs- og skuespillerliste med spesifisert tilknytning til Rogaland.
 • Markedsstrategi og distribusjonsplan.
 

3.1.3 Tilskudd til utvikling av manuskripter

Tilskudd skal bidra til utvikling av manuskripter av høy kunstnerisk kvalitet til kortfilm, dokumentarfilm, dokumentarserier, lang fiksjon og TV-drama og sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper.
 
Tilskudd kan dekke manuskriptutvikling frem til bearbeidet første versjon av manuskriptet.
For TV-drama gis det normalt tilskudd frem til bearbeidet første versjon av første episode, samt synopsis av seriens øvrige episoder.
 
Hvis manusforfatter og produsent er tilknyttet prosjektet kan produsent også søke om tilskudd på produksjonens vegne, men må da fremlegge bekreftelse fra den som forvalter rettighetene om at manusforfatter har rett til å utvikle prosjektet.
 
Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.
 
Søker skal kunne dokumentere prosjektets opphavsrettslige historikk. Dersom søker har inngått opsjonsavtale eller solgt filmretten må det fremlegges en bekreftelse fra den som forvalter rettighetene om at søker har rett til å utvikle prosjektet.
 
Profesjonelle film- og TV-manusforfattere med enkeltmannsforetak som selv har rettighetene til prosjektet kan søke om stipend til manusutvikling. Søker må ha dokumenterbar yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.
 
For utvikling av manus til spillefilm bør manusforfatter og produsent være involvert i prosjektet på søknadstidspunktet. Produsent og manusforfatter kan som hovedregel ikke være samme person. Ved ellers like forutsetninger vil prosjekter som har nådd en fase hvor produsent er involvert, prioriteres.
 
Alle søknader om manusutvikling skal inneholde:
 • Manusforfatterens CV, med oversikt over tidligere produserte manus
 • Produsentens CV, hvis relevant
 • Kort handlingsresymé/synopsis (max 1 side)
 • Redegjørelse for prosjektets filmatiske intensjoner
 • Fremdriftsplan
 • Dersom prosjektet er basert på opphavsrettslig beskyttet verk, skal signert og datert opsjonsavtale legges ved søknaden.
 • Dersom prosjektet tidligere har vært utviklet av flere forfattere eller annen forfatter skal det vedlegges dokumentasjon på at søker er gitt rettighetene til å utvikle manuskriptet.
 • Dersom det er inngått skriftlig avtale med produsent skal signert og datert avtale vedlegges søknaden. I tillegg skal det vedlegges avtale om at manusforfatter har rettighetene til utvikling av manus.
 • Det skal oppgis om prosjektet har søkt om eller mottatt annen offentlig støtte. 
Søknader for spillefilm og TV-drama må i tillegg inneholde:
 • Redegjørelse for hovedkarakterer og struktur (max 2 sider)
 • Prosjektbeskrivelse, outline eller treatment (max 5 sider)
 

3.1.4 SÆRSKILTE LANSERINGSTILTAK

Markedsstrategi, distribusjonsplan og kostnader til lansering og distribusjon av kort- og dokumentarfilm samt dokumentarserier skal som hovedregel følge søknaden og følges opp i produksjonsfasen. Filmkraft kan unntaksvis støtte særskilte lanseringstiltak for prosjekter med spesielt stort nasjonalt og/eller internasjonalt potensial.
 
Tilskudd kan gis til nyskapende lanseringstiltak på festivaler, salgsmarkeder, dokumenterbare visningsplattformer og andre relevante arenaer. Det kan også gis støtte til outreach-kampanjer og andre nyskapende markedsføringstiltak.
 
Søknaden skal inneholde:
 • Redegjørelse for tiltakets innhold, omfang, arena/visningssted, målgruppe, virkemidler samt nasjonalt og internasjonalt potensiale
 • Lanseringsplan
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Eventuell avtale med salgsagent 
I vurdering og prioritering mellom søknader skal det legges vekt på prosjektets lanseringsplan, kreative tilnærmingsmåter til publikum og forventet inntekts- og publikumspotensiale. Det kan søkes tilskudd til nasjonale og internasjonale tiltak. Ved ellers like vilkår kan internasjonalt rettede tiltak prioriteres.
 
Tilskuddet gis til prosjekter som er produsert i Rogaland. Prosjekter som har mottatt produksjonstilskudd fra Filmkraft vil prioriteres.
 
Filmkraft gir ikke lanseringstilskudd til spillefilm.

 

3.2 TILSKUDD TIL UTVIKLING AV SPILL

Utviklingtilskudd til spill gis i en helt innledende utviklingsfase. Filmkraft gir ikke lanseringstilskudd til spill.

Produksjonsforetaket skal være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt, samt være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.
Søknaden skal inneholde:
 • Idéskisse/synopsis
 • Beskrivelse av prosjektet, målet med utviklingen, bakgrunn for søknaden og prosjektets historikk, inkludert beskrivelse av teknikk, innhold, eksempler på spilldesign og gameplay.
 • Fremdriftsplan
 • Dokumentasjon på at produksjonsselskapet innehar de nødvendige rettigheter til prosjektet
 • Nøkkelpersoner i stab.
 • CV for produksjonsselskap, produsent, regi og manus. CV må inneholde folkeregistrert bostedsadresse og kontaktinformasjon.
 • Finansieringsplan for hele prosjektutviklingen (med bekreftet finansiering)
 • Kalkyle for prosjektet, med markedspriser lagt til grunn for beregningen. Kalkylen skal gjelde for hele prosjektet.
 • Markeds- og forretningsplan
 

3.3 TILTAK

Det kan gis tilskudd til enkeltpersoner, kompetansehevende fellestiltak for regionens filmbransje og talentutvikling.


3.3.1 Tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement

Tilskuddet skal bidra til kompetanseutvikling av fagarbeidere i den audiovisuelle bransjen i Rogaland. Det kan gis støtte til deltakelse på kurs, workshops, seminarer og finansieringsfora eller tilsvarende.
Profesjonelle fagarbeidere innenfor den audiovisuelle bransjen i Rogaland kan søke på denne ordningen. For å kvalifisere til støtte må søker ha relevant yrkeserfaring fra bransjen og være bosatt i Rogaland.

Ved representasjon av produksjoner på festival eller prisutdeling må det foreligge en invitasjon fra arrangør rettet direkte til produksjonen. Ved deltakelse på kurs, workshop, seminar eller lignende må det foreligge deltakerbevis eller godkjent påmelding.

Tilskuddet kan dekke deltakeravgift, reiser og overnatting. Diett og lønn dekkes ikke.
Filmkrafts tilskudd kan dekke nærmere spesifiserte deler av reisekostnader og deltakeravgift, men skal ikke fullfinansiere tiltaket.

For 2018 er satsene for tilskudd til faglig utvikling satt til følgende:
Innland: Inntil kr 3 000
Utland: Inntil kr 5 000


For større tiltak i utlandet kan tilskuddet økes noe. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Filmkraft kan prioritere spesielle fagområder dersom dette anses som gunstig for bransjens utvikling.
Søknaden skal inneholde:
 • Søkerens CV
 • Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til
 • Søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket
 • Beskrivelse av arrangementet fra arrangør
 • Dokumentasjon på at søker har fått plass på det aktuelle tiltaket
 • Dokumentasjon på hvilke kostnader som dekkes av arrangør
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
 • Budsjett og finansieringsplan for deltakelsen
Det gis ikke støtte til generell festivaldeltakelse, med mindre det foreligger et kompetansehevende element i form av deltakelse på kurs, seminar, finansieringsfora eller tilsvarende.
Det gis ikke støtte til lengre utdanningsforløp som høgskole- eller universitetsutdannelse.


3.3.2 LanseringSREISER

Filmkraft gir tilskudd til lanseringsreiser i forbindelse med visning av egen film.
 
Satsene for lanseringsreiser følger i utgangspunktet satsene for reisetilskudd. For mer omfattende lanseringsreiser kan tilskuddet økes noe. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 
Søknaden skal inneholde:
 • Søkerens CV
 • Beskrivelse av reisens formål, varighet og innhold
 • Dokumentasjon for lanseringsvisningen(e)
 • Dokumentasjon på hvilke kostnader som dekkes av arrangør
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
 • Budsjett og finansieringsplan for reisen
 

3.3.3 Hospitering

Hospiteringsstipend skal muliggjøre en faglig og kunstnerisk utvikling gjennom hospitering hos en mer erfaren fagarbeider på en filmproduksjon hos et etablert produksjonsforetak. Hospitanten skal ikke erstatte en eksisterende fagfunksjon.

Nyutdannede eller nyetablerte filmarbeidere bosatt i Rogaland kan søke hospiteringstipend.

Det kan søkes om en hospiteringsperiode tilknyttet en filmproduksjon i en periode på inntil 2 måneder. I hospiteringsperioden vil Filmkraft dekke dagslønn for hospitanten etter Filmforbundets gjeldende praktikantsatser.

For hospiteringsstipend skal det fremlegges en erklæring fra produksjonsforetaket om at de er villig til å ta inn hospitanten på prosjektet over en gitt periode. Produksjonsbeslutning må være tatt før det kan gis hospiteringsstipend. Fagpersonen det skal hospiteres hos må ha relevant erfaring fra minimum to langfilmer (eller tilsvarende).

Filmkraft fullfinansierer ikke støtte til hospitering. En viss egenandel må derfor påregnes.

Søknaden skal inneholde:
 • Søkers CV
 • Fagarbeiderens CV
 • Produksjonsselskapets CV
 • Søknadsbrev med beskrivelse av formål og faglig utbytte, samt søkers motivasjon og faglige begrunnelse for hospiteringen.
 • Avtale med produksjonens produsent og fagansvarlig for hospiteringsperioden.
 

3.3.4 Fellestiltak

Det kan søkes om tilskudd til tiltak for å styrke og heve kompetansenivået i den audiovisuelle bransjen i Rogaland. Det gis tilskudd til enkeltarrangementer og større fellestiltak. Det kan også gis tilskudd til tiltak for talentutvikling.

Organisasjoner, stiftelser, foretak eller enkeltpersoner som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre kompetansehevende og bransjeutviklende fellestiltak for den audiovisuelle bransjen i Rogaland, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket.

Det kan søkes tilskudd for bransjesamlinger, kurs, workshops, seminarer, mesterklasser og andre tiltak som kan bidra til kompetanseheving av den audiovisuelle bransjen i Rogaland.

Tiltaket skal ha Rogalands filmaktører som målgruppe.

Tiltaket skal ha et kompetansehevende og bransjeutviklende formål.

Filmkraft fullfinansierer ikke tiltak under denne ordningen. En viss egenandel må dermed påregnes.

Søknaden skal inneholde:
 • Søkerens eller søkerorganisasjonens CV
 • Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til
 • Målgruppe
 • Søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
 • Budsjett og finansieringsplan for tiltaket
 

4. SAKSBEHANDLINGS- OG BESLUTNINGSRUTINER


4.1 KUNNGJØRING OG INFORMASJON OM TILSKUDDSORDNINGER

Filmkraft skal sørge for at søkere på en enkel måte har tilgang til nærmere informasjon om målsettinger, prioriteringer og retningslinjer for tilskuddsordningene, søknadsprosedyrer, klageadgang, krav til pliktavlevering og regnskapsføring samt annen nødvendig søknadsinformasjon.

Filmkraft kunngjør informasjon om tilskuddsordningene via våre websider, nyhetsbrev og andre relevante plattformer.


4.2 SØKNADSFRISTER OG SAKSBEHANDLINGSTID


4.2.1 Søknadsfrister

Søknad sendes via søknadssystemet Filmsøk.
 
Søknader med søknadssum under kr 100 000 har løpende søknadsfrist.
Søknader med søknadsbeløp over kr 100 000 sendes sendes 4 uker i forkant av styremøte.
Datoer for Filmkrafts styremøter offentliggjøres via nyhetsbrev og web.
 
Søknader for tilskudd til faglig utvikling, hospitering og deltakelse på bransjearrangement har løpende frister. Søknad sendes senest to uker i forkant.
 
Søknader for fellestiltak har løpende frister. Søknad sendes senest to uker i forkant av tiltaket.
 
Søknader som sendes etter at prosjektet, prosjektfasen, reisen, arrangementet eller tiltaket har startet, får automatisk avslag.


4.2.2 Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for filmtilskudd, manusutvikling og spill er normalt 4-6 uker.

Saksbehandlingstid for reisetilskudd og tiltak er normalt 2-4 uker.


4.3 HVEM BEHANDLER OG BESLUTTER

Søknader om tilskudd til manusutvikling, utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier behandles av filmkonsulent.
 
Tilskudd inntil kr 100 000 kan vedtas av daglig leder, etter innstilling fra konsulenten.
Tilskudd over kr 100 000 vedtas av Filmkrafts styre, etter innstilling fra konsulenten.
 
Søknader om tilskudd til faglig utvikling, hospitering, bransjetiltak og talentutviklingstiltak behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder


4.4 VURDERING OG PRIORITERING

Med mindre annet følger av regelverket skal vurdering av og prioritering mellom søknader baseres på en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige hensyn. Det legges vekt på:
 1. Formålet med tilskuddsordningene
 2. Prosjektets tilknytning til Rogaland
 3. Prioriterte satsningsområder eller hensyn fastsatt av Kulturdepartementet, Norsk Filminstitutt eller Filmkraft
 4. Tidligere kunstneriske og/eller kommersielle resultater hos søker eller andre nøkkelpersoner i prosjektet
 5. Prosjekter som kan bidra til utvikling av talentfulle regissører og manuskriptforfattere
 6. Kjønnsbalanse
I søknadsbehandlingen foretas en helthetlig vurdering av prosjektets kunstneriske og filmfaglige kvaliteter, samt produsentens gjennomføringsevne, finansiering av prosjektet og hvordan prosjektet skal møte sitt publikum. Søkerens kompetanse vil også være gjenstand for vurdering sett i forhold til prosjektet eller tiltaket det søkes tilskudd til. Hva som anses som tilstrekkelig og relevant kompetanse vil bero på en konkret vurdering av søkerens kompetanse sett i forhold til det aktuelle prosjektet eller tiltaket.

Filmkraft kan prioritere søknader sett ut ifra den overordnede målsettingen om kjønnsbalanse i filmbransjen.


4.5 VEDTAK, TILDELINGER OG OFFENTLIGGJØRING

Etter at vedtak er fattet sendes det ut tilskuddsbrev til de søkere som har fått innvilget søknaden. Tilskuddsbrevet inneholder nærmere informasjon om rateutbetalinger, rapporteringsfrister og dokumentasjonskrav i forbindelse med utbetaling.

Søkere som ikke får tilskudd mottar brev om dette med informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans samt retten til innsyn i sakens dokumenter, jf forvaltningsloven §27.

Oversikt over tildelinger offentliggjøres i etterkant av hvert styremøte, på web og i nyhetsbrev. I tillegg publiseres en samlet tilskuddsoversikt ved hvert årsskifte.


4.6 REGNSKAP, RATER, RAPPORT OG RAPPORTERINGSFRISTER

Regnskap og rapportering skal tilfredsstille kravene i Forskrift for tilskudd til audiovisuell produksjon samt Norsk Filminstitutts retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll.

Tilskuddsmottakeren skal innen en frist fastsatt av Filmkraft avgi rapport om bruken av tilskuddet.

Filmkraft kan føre kontroll med at tilskuddet brukes etter forutsetningene.

Tilskudd utbetales etter at skriftlig utbetalingsanmodning med dokumentasjon er innsendt via Filmsøk. Antall rater, rapporteringsfrister og dokumentasjonskrav for hver rate er beskrevet i tilskuddsbrevet. Dokumentasjon må være innlevert før raten kan utbetales.

Før utbetaling av rate for filmtilskudd skal Filmkraft påse at påkrevet dokumentasjon foreligger, samt gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.


4.6.1 Regnskap

Regnskap skal føres i henhold til gjeldende lover og regler og i tråd med god regnskapsskikk.
Følgende krav gjelder:
 • Det skal føres eget regnskap for hvert audiovisuelle verk som mottar tilskudd.
 • Regnskapet skal normalt føres i henhold til kontoplan i godkjent kalkyleskjema (helst NFIs kalkyleskjema). Større avvik fra søknadsbudsjett skal redegjøres for.
 • Utgifter som dekkes over budsjettpostens uforutsette utgifter skal konteres på den relevante post.
 • Alle avtaler med om rettigheter, avtaler med stab og skuespillere, avtaler om kjøp eller leie av et visst omfang, som skal belastes regnskapet, skal inngås skriftlig.
For filmtilskudd under kr 100 000 skal det leveres regnskapsrapport sammenholdt med godkjent kalkyle.

For filmtilskudd over kr 100 000 skal det leveres revisorgodkjent regnskapsrapport sammenholdt med godkjent kalkyle.

For tilskudd til enkeltpersoner og tiltak under kr 100 000 leveres regnskap med hovedposter sammenholdt med hovedpostene fra søknadsbudsjettet.


4.6.2 Rater utviklingstilskudd

Tilskudd til utvikling (kortfilm, dokumentar, dokumentarserier, spill, manus) utbetales i 2 rater.

Første rate (80 %) utbetales ved oppstart.
Andre rate (20 %) utbetales ved levering av ferdig utviklet materiale.


4.6.3 Rater produksjonstilskudd

For tilskudd til produksjon (kortfilm, dokumentar, dokumentarserier) utbetales tilskuddet i 3 rater.

Første rate (70 %) utbetales ved oppstart.
Andre rate (20 %) utbetales når prosjektet er gjennomført i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
Tredje rate (10 % ) utbetales ved ferdigstilt prosjekt, senest tre måneder etter at prosjektet er avsluttet.


4.6.4 Rater andre tilskudd og tiltak

Tilskudd til faglig utvikling til enkeltpersoner utbetales normalt i én rate, i forkant av tiltaket.

Utbetaling av andre typer tilskudd og tiltak kan variere, men utbetales normalt i to rater. Ratene spesifiseres i tilskuddsbrev.


4.6.5 Rapport

Ved avsluttet prosjektfase, reise eller tiltak skal tilskuddsmottaker levere en kortfattet rapport hvor det redegjøres for bruk av tilskuddet, fremdrift og måloppnåelse sett i forhold til søknaden. Rapporteringsplikten gjelder alle Filmkrafts tilskuddsordninger.

Mottakere av produksjonstilskudd skal levere det ferdige materialet til Nasjonalbiblioteket i henhold til lov om pliktavlevering før siste rate utbetales. I tillegg skal tilskuddsmottaker løpende informere Filmkraft om filmvisninger og prisnominasjoner for den ferdige filmen.

Nærmere spesifikasjoner for rapportering er tilknyttet hver enkelt tilskuddsordning og fremgår av tilskuddsbrevet.


4.6.6 Rapporteringsfrister

Rapporteringsfrist for hver utbetalingsrate fremgår av tilskuddsbrev og i Filmsøk.

Filmkraft kan gi utsettelse av rapporteringsfrister på forespørsel. Forespørselen må sendes i forkant av den opprinnelige rapporteringsfristen.
 

4.7 KLAGEADGANG

Filmkrafts vedtak om tildeling av tilskudd er enkeltvedtak med den følge at forvaltningslovens klageregler kommer til anvendelse. Vedtak kan derfor påklages til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med henvisning til forvaltningslovens §28.

I Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk (FOR-2016-10-07-1196) står følgende bestemmelse:

“Enkeltvedtak med hjemmel i denne forskriften kan påklages til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), jf. forvaltningsloven § 28. 
(...)
Ved behandling av klager etter denne forskriften skal Medieklagenemnda bestå av medlemmer med filmfaglig, mediefaglig og juridisk kompetanse.”

En eventuell klage skal rettes til styret i Filmkraft. Administrasjonen skal forberede klagen og vurdere klagers anførsler. Filmkrafts styre kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet. Dersom styret ikke opphever eller endrer vedtaket skal klagen sendes til Medieklagenemnda for endelig avgjørelse.


5. TILSKUDDSMOTTAKERS ANSVAR OG PLIKTER


5.1 OPPLYSNINGS- OG INFORMASJONSPLIKT

Søker plikter å gi Filmkraft alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å behandle søknaden.

Tilskuddsmottaker er pliktig til å informere Filmkraft om alle offentlige tilskudd som prosjektet mottar.

Alle tilskuddsmottakere er pliktig til å løpende informere Filmkraft om vesentlige endringer i produksjonen, og kan ikke endre forutsetningene som lå til grunn for tilskuddet uten skriftlig godkjenning fra Filmkraft. En vesentlig endring kan blant annet være endring av nøkkelfunksjoner med kunstnerisk ansvar, reduksjon av godkjent budsjett, større endringer i fremdriftsplan eller endringer i finansieringsplan som forandrer tilskuddsprosenten.


5.3 ANSVARLIG PART

Tilskuddsmottaker er ansvarlig part ovenfor Filmkraft, og skal påta seg forpliktelser på vegne av produksjonen. Det er hovedprodusenten som er ansvarlig for at produksjonens regnskap føres i henhold til gjeldende lover og regler og i tråd med god regnskapsskikk.

For minoritets samproduksjoner gis tilskuddet til den norske parten, som skal føre regnskap for norsk del.


5.4 MANGLENDE ELLER FORSINKET LEVERING

Det er tilskuddsmottakers ansvar å følge opp rapporteringsfristene. Filmkraft godkjenner normalt utsettelse av frister, men kan i enkelte tilfeller holde tilbake deler av tilskuddet eller be om tilbakebetaling hvis leverings- og rapporteringfristene ikke overholdes.

Aksept av tilskuddet og anmodning av første rate skal skje innen tre måneder etter tilskuddet er innvilget og mottaker er informert.

Hvis aksept av tilskuddet og utbetalingsanmodning ikke er mottatt innen seks måneder etter tilskuddet er innvilget og utsettelse av frister ikke er avtalt, vil Filmkraft i særskilte tilfeller vurdere tilbaketrekking av tilskuddet.
 
Dersom produsenten har fått påtalt mangler ved avslutning av tidligere prosjekter, kan Filmkraft i særskilte tilfeller holde tilbake rateutbetalinger inntil de påtalte forholdene er rettet opp.


6. REAKSJONER

I henhold til forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon kapittel 6 kan Filmkraft trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom
 1. tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten i forskriften § 1-6,
 2. tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetninger for tilskuddet, herunder brudd på annet relevant regelverk dokumentert av annen offentlig myndighet,
 3. tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i forskriften eller bestemmelser eller vilkår fastsatt av tilskuddsforvalter med hjemmel i forskriften.
Ved krav om tilbakebetaling kan det fastsettes rente etter forsinkelsesrenteloven.

Ved grovt mislighold skal Filmkraft umiddelbart stanse alle utbetalinger av tilskudd til tilskuddsmottaker.

Dersom tilbaketrukne midler ikke blir tilbakebetalt, kan tilskuddsmottakeren utelukkes fra tilskuddsordningene i inntil tre år. Dette gjelder også ved gjentatte brudd på regelverk eller forutsetninger som nevnt i første ledd.

Fastsatte reaksjoner skal være rimelige og stå i forhold til overtredelsens karakter.


7. TAUSHETSPLIKT

Filmkraft behandler alle søknader og annen produksjonsinformasjon konfidensielt, og tar hensyn til taushetsbelagte opplysninger som opplysninger om noens personlige forhold eller såkalte forretningshemmeligheter.


8. KREDITERING OG PROFILERING

Filmkraft skal krediteres med logo i produksjonens ettertekster. Logo finnes på Filmkrafts websider.

Filmkraft har rett til ikke-kommersiell visning og profilering av audiovisuelle verk som har mottatt tilskudd på festivaler og kulturelle arrangementer, samt på websider, kataloger og andre publikasjoner. Ikke-kommersiell bruk skal ikke komme i konflikt med prosjektets kommersielle interesser, og skal alltid avtales på forhånd.


9. SAMARBEIDSAVTALER

Filmkraft kan, i tilfeller der det anses som hensiktsmessig av kompetanse- og/eller ressurshensyn, sette bort tiltak eller oppgaver til andre samarbeidspartnere.


10. ETIKK OG HABILITET

I henhold til Filmkrafts etiske regelverk skal ansatte eller styremedlemmer ikke opptre på en slik måte at det kan stilles spørsmål ved deres habilitet eller integritet.

Ansatte skal ikke behandle søknader der de etter forvaltningsloven §6 er inhabile. Ved erklært inhabilitet i saksbehandling skal saksbehandler tre til side. Den ansatte skal heller ikke behandle søknader der habilitet med rimelighet kan trekkes i tvil.

Den ansatte avgjør selv sin habilitet, i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. I tvilstilfeller drøftes problemstillingen med daglig leder, som ved behov konsulterer juridisk fagkompetanse på området.

Styremedlemmer i Filmkraft skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv eller nærstående personer som medfører at det kan stilles spørsmål ved deres integritet.

Filmkrafts styremedlemmer skal ikke fatte vedtak i saker der de etter loven er inhabile, eller hvor habiliteten med rimelighet kan trekkes i tvil. Ved inhabilitet trer styremedlemmet til side i behandlingen av saken.


11.REVISJON

Regelverket kan endres ved styrevedtak.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}