shutterstock 93961807

Søke om filmstøtte

FIlmkraft Rogaland
Tilskudd fra Filmkraft Rogaland AS gis etter søknad.

Det kan søkes om tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm, utvikling og produksjon av dokumentarfilm og -serier, manuskriptutvikling av lang fiksjon og TV-drama, utvikling av spill, tiltak til faglig utvikling (herunder reisetilskudd, deltakelse på kurs og workshops, lanseringsreiser, hospitering), fellestiltak for audiovisuell bransje samt fellestiltak rettet mot unge talenter.

For å kunne søke filmtilskudd hos oss må prosjektet ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent, regissør eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland. Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt. Foretaket som søker skal være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Utlysning av tilskudd for 2017 finnes HER.
Nye forskrifter for tilskudd til audiovisuell produksjon trådte i kraft 1. januar 2017. Tilskudd fra Filmkraft gis i henhold til forskriftenes bestemmelser, og våre regionale avgrensninger og prioriteringer ligger i vårt nye regelverk.

Alle søknader sendes via søknadssystemet FILMSØK.

Filmkraft har løpende behandling av søknader. Unntaket er søknader om tilskudd til manusutvikling for lang fiksjon og TV-drama, som har søknadsfrist 1. mars. Tilskuddspotten for 2017 er brukt opp.

Daglig leder har fullmakt til å innvilge søknader på inntil kr 100 000. Innstilte søknader med beløp over kr 100 000 fremlegges for styret til vedtak. Normalt avholdes 6 ordinære styremøter i løpet av året, og søknad bør leveres senest 4 uker før neste styremøte for å sikre en forsvarlig saksbehandling.
Alle planlagte styremøter er oppført i kalenderen.

Vi oppfordrer alle søkere for filmprosjekter om å ta i bruk Norsk Filminstitutts kalkyleskjema når budsjettet utarbeides. Skjemaet kan lastes ned fra NFIs websider.

Som et ledd i arbeidet med å bygge en bærekraftig filmbransje i Rogaland oppfordrer vi søkere til å ta utgangspunkt i gjeldende tariffer for filmarbeidere når kalkyle for prosjektsøknaden utarbeides. Oppdaterte satser finnes på Filmforbundets websider

Vedtak om tildeling av tilskudd etter disse retningslinjene kan påklages etter forvaltningsloven kap VI, §28. Begrunnet klage sendes til Filmkraft Rogaland AS. Dersom selskapet (ved styret) opprettholder vedtaket sendes klagen videre til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), som er endelig klageinstans.

Filmkraft Fond
Filmkraft Fond er nå konsolidert med Fuzz. Nærmere opplysninger samt regelverk for tilskudd i Mediefondet Zefyr AS finnes HER.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Ta kontakt med oss i Filmkraft.