shutterstock_93961807

Søke om støtte

Velkommen til søknadssiden! Her finner du all informasjon du trenger for å søke om tilskudd fra Filmkraft.

Søknadsfrister 2019
For søknader under kr 100 000 er det løpende søknadsfrister.
For søknader over kr 100 000 skal søknaden sendes senest fire uker i forkant av styremøte:

•    13. januar (til styremøtet 5. februar)
•    6. mars (til styremøtet 3. april)
•    8. mai (til styremøtet 5. juni)
•    1. august (til styremøtet 20. august)
•    25. september (til styremøtet 23. oktober)
•    13. november (til styremøtet 11. desember)

Hva kan det søkes om?
FILM:
- utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier
- manusutvikling
- utvikling av spill i en tidlig fase
- særskilte lanseringstiltak

Lurer du på hvilken tilskuddsordning som passer for filmprosjektet ditt? Ta kontakt med filmkonsulent Lars Skorpen for en hyggelig prat!

TILSKUDD TIL ENKELTPERSONER:
- reisetilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement
- tilskudd til lanseringsreiser
- hospiteringsstipend

BRANSJE
- kompetansehevende tiltak
- bransjefremmende tiltak

Har du spørsmål om stipend, reisestøtte eller bransjetiltak? Send en mail til post@filmkraft.no 

TALENTUTVIKLING
Har du spørsmål om tilskudd knyttet til talentutvikling? Ta kontakt med seniorrådgiver Anne Lærdal for en hyggelig prat!

Hva gis det IKKE tilskudd til?
•    Oppdrags- eller reklamefilm
•    Nyheter, arrangementsdekning, underholdningsprogrammer
•    Opplæringsfilm, manualer, oppslagsverk
•    Prosjekter laget av studenter
•    Utvikling av spillefilm og TV-drama etter manusutviklingsfasen
•    Produksjon av spillefilm og TV-drama

Viktige krav til søknaden
Før du søker må du ha dette på plass:
  • Produksjonsbeskrivelse, budsjett, finansieringsplan og fremdriftsplan
  • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
  • Spesifikasjon av regional tilknytning og oversikt over regionalt forbruk som fylles inn under «Stab og områder». Forbruk i audiovisuell sektor vil bli vektlagt i behandling av søknaden. Detaljerte krav til søknaden framgår av Filmsøk. 
Søker har selv ansvar for at informasjonen i Filmsøk er oppdatert. Søker må selv gå inn i finansieringsplan og bekrefte tilsagn fra Filmkraft og andre finansiører.

Hvem kan søke?
Filmkraft jobber for den profesjonelle filmbransjen i Rogaland, og prosjektet det søkes tilskudd til skal ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent, regissør eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i fylket. Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt.

For kort- og dokumentarsøknader må søker være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål.
Foretaket skal være organisert som aksjeselskap, registrert med en av følgende næringskoder:
•    59.11 produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
•    59.10 virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
•    59.12 etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsyns- programmer

For manuskriptutvikling kan profesjonelle film- og TV-forfattere med enkeltmannsforetak som selv har rettighetene til prosjektet søke om stipend til manusutvikling. Søker må ha dokumenterbar yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.
For utvikling av manus til spillefilm bør manusforfatter og produsent være involvert i prosjektet på søknadstidspunktet. Produsent og manusforfatter kan som hovedregel ikke være samme person.

Unntak
Filmkraft kan unntaksvis godta at søker har en annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med profesjonell erfaring. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett. Dette gjelder særlig nye talenter.

Klageadgang
Filmkrafts vedtak om tildeling av tilskudd er enkeltvedtak med den følge at forvaltningslovens klageregler kommer til anvendelse. Vedtak kan derfor påklages til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med henvisning til forvaltningsloven §28.

En eventuell klage skal rettes til styret i Filmkraft. Administrasjonen skal forberede klagen og vurdere klagers anførsler. Filmkrafts styre kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet. Dersom styret ikke opphever eller endrer vedtaket skal klagen sendes til Medieklagenemnda for endelig avgjørelse.

Les mer om klageadgang i FORSKRIFTEN 

 

Regelverk

Du finner hele regelverket vårt HER
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}