Utlysning av midler til manuskriptutvikling og hospitering

10.05.2016
I henhold til gjeldende tilskuddskriterier, vedtatt 28. april 2016, utlyser vi herved midler for våre to nye tilskuddsordninger; manuskriptutvikling og hospitering. Vi anbefaler alle å sette seg inn i tilskuddskriteriene før søknaden innleveres.
dryads pressebilde

Tilskuddskriteriene kan leses HER

Foreløpig fordeling av midler innenfor tilskuddsordningene for 2016:
  • Utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm: kr 4 700 000
  • Manusutvikling: kr 700 000
  • Kompetansehevende tiltak og reisetilskudd: kr 865 000
  • Hospitantordning: kr 100 000
  • Talentutvikling (talentprogrammer samt tiltak): kr 659 000
Totalt er det satt av kr 7 024 000 til tilskudd for 2016.
Fordelingen ordningene imellom vil kunne endres i samsvar med bransjens behov, sett i forhold til tilskuddskriteriene §1-2.


Innlevering av søknad
Alle søknader leveres via søknadssystemet FILMSØK.
Filmkraft Rogaland har løpende søknadsfrister. Søknader under kr 100 000 behandles administrativt i henhold til fullmakt. Søknader over kr 100 000 fremlegges for styret til vedtak.

For å sikre forsvarlig saksbehandling ber vi om at søknader over kr 100 000 innleveres senest 3 uker i forkant av styremøtet. Normalt avholdes det seks styremøter i året. Datoer for styremøtene kunngjøres i kalenderen på våre websider, samt i nyhetsbrev.

 

§4 Manuskriptutvikling (ny ordning)
Fra tilskuddskriteriene §4:
”Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av tv-serie eller spillefilmmanuskripter av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet i en tidlig fase, i henhold til Filmkraft Rogalands overordnede formål som beskrevet i §1-2. 
Tilskudd kan dekke videreutvikling av spillefilm- eller tv-seriemanuskript frem til det foreligger en bearbeidet første versjon av manuskriptet. Søknaden må gjelde et kulturprodukt, i henhold til de generelle vilkårene som beskrevet i §1-6.”

Ordningen skal bidra til å styrke filmprosjekter i Rogaland i en utviklende fase frem til ferdig førsteutkast av manuskript.

Hvem kan søke?
Målgruppen for ordningen er profesjonelle manuskriptforfattere og produsenter som sammen har ambisjoner om å produsere et manuskript av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet som skal føre til en spillefilm eller TV-serie.
 
Produsent og manuskriptforfatter må være involvert i prosjektet på søknadstidspunktet. Både produsent og forfatter kan søke om tilskudd.

Midler til tildeling
For 2016 er det avsatt kr 700 000 innenfor ordningen. Midlene bevilges fra de årlige tilskuddsmidler fra Filmkraft Rogalands eiere.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for årets siste tildeling i denne ordningen er satt til 1. november. Dette grunnet stor pågang av søknader og lite gjenstående midler i tilskuddspotten. Søknader over kr 100 000 leveres senest 3 uker før styremøte. 
 

§6-4.3 Hospitering (ny ordning)
Fra tilskuddskriteriene §6-4.3:
"
Nyutdannede eller nyetablerte filmarbeidere kan støtte til hospitering hos et etablert produksjonsforetak. Hospitering skal foregå i tilknytning til en filmproduksjon, primært innenfor en tidsperiode på 2 måneder. Søkers funksjon i produksjonen kan ikke erstatte en eksisterende fagfunksjon.
Støttebeløpet skal ikke fullfinansiere hospiteringen, og produksjonsselskapet må beregne en egenandel for å ha hospitanten."

Søknadsfrist
Søknad sendes senest en måned i forkant av hospiteringsperioden. Det er løpende søknadsfrist for denne ordningen. Søknader vil behandles administrativt.

Hvem kan søke?
Nyetablerte filmarbeidere som ønsker å hospitere på en filmproduksjon, kan søke på denne ordningen. Det er imidlertid et krav at det på søknadstidspunktet foreligger en signert erklæring produksjonsselskapet om at det er villig til å ta inn hospitanten på heltid over en gitt periode.
 
Det kan søkes om hospitering på en filmproduksjon i lange formater (60 minutter eller mer) over en periode på maksimalt to måneder. Det er viktig å merke seg at hospitanten ikke kan erstatte en eksisterende fagfunksjon.
 
Tilskuddet utregnes i forhold til Filmforbundets gjeldende praktikantsatser (kr 888 pr dag).

Midler til tildeling
For 2016 er det avsatt kr 100 000 innenfor ordningen. Midlene bevilges fra de årlige tilskuddsmidler fra Filmkraft Rogalands eiere.


Kontakt
Spørsmål kan rettes til:
Filmkonsulent Sigve Endresen - mobil 924 60 100
Leder for talentutvikling Anne Lærdal - mobil 992 66 890
Daglig leder Elisabeth Dahl - mobil 928 27 243

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}