Utlysning av midler for 2017

09.01.2017
utlysning2017
Utlysning av midler for 2017 i Filmkraft Rogaland AS

I henhold til statlig bevilgning under kap. 334 post 73, jf Prop 1S (2016-2017) og styrevedtatt budsjett for Filmkraft i 2017 utlyser vi herved midler for Filmkrafts tilskuddsordninger.
 
Filmkraft mottar årlig statstilskudd samt tilskudd fra eierne. Statstilskuddet går i sin helhet til tilskuddsordninger og tiltak, og disponeres i samsvar med de mål, forutsetninger, krav til økonomiforvaltning og kontroll samt rapportering som følger av tilskuddsbrevet. Det tas forbehold om mulige endringer som følge av eventuelle føringer i tilskuddsbrevet fra Norsk Filminstitutt. Tilskuddsbrevet ventes i slutten av januar.

Forankring
Filmkrafts regelverk for tilskudd skal bidra til å oppfylle formål i forskrifter om tilskudd til audiovisuell produksjon (FOR-2016-10-07-1196 og FOR-2016-10-31-1264), vilkår som beskrevet i NFIs  tilskuddsbrev samt gjeldende politiske mål på området.
 
Tilskuddene skal bidra til videreutvikling av et profesjonelt og bærekraftig miljø for audiovisuell produksjon i Rogaland, med en kontinuerlig og kostnadseffektiv produksjon av et mangfold av audiovisuelle verk som
 • er basert på norsk eller samisk språk, kultur og samfunnsforhold
 • er anerkjent for høy kvalitet, kunstnerisk dristighet og nyskaping
 • utfordrer og når et stort publikum i Norge og internasjonalt

Avgrensning
Bestemmelsene i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon (FOR-2016-10-31-1264) ligger til grunn for alle Filmkrafts tilskuddsordninger. Imidlertid vil vi ikke gi tilskudd i henhold til følgende paragrafer i forskriften:
 • §3-7. Tilskudd etter markedsvurdering.
 • §3-9. Etterhåndstilskudd.
 • §3-10. Forhåndstilsagn om etterhåndstilskudd.
 • §3-11. Utmåling av etterhåndstilskudd.
 • Kapittel 4. Rammetilskudd til produksjonsforetak.
For paragrafene §3-12 og 3-13 som omhandler lanseringstilskudd til audiovisuelle verk avgrenses tilskuddsmuligheten til lanseringsreiser.

Tilskuddsordninger
TILSKUDD TIL FILM:
 • utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier
 • utvikling av spill
 • utvikling av manuskripter til lang fiksjon eller TV-drama
 
TILSKUDD TIL ENKELTPERSONER:
 • tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement
 • tilskudd til lanseringsreiser
 • hospiteringsstipend
 
TILTAK BRANSJE
 • bransjefremmende og kompetansehevende tiltak for den profesjonelle filmbransjen
 • tiltak rettet mot talentutviklingsarbeid

Budsjettmessige prioriteringer
Bevilget statstilskudd for 2017 er 6,2 MNOK. Ut over statstilskuddet benyttes også midler fra Filmkrafts eiere til tilskudd, tiltak og aktiviteter. Tilskuddsmidlene fordeles foreløpig slik:
 • Tilskudd til kort- og dokumentarfilmprosjekter: kr 5 900 000
 • Manuskriptutvikling: kr 500 000
 • Tilskudd til stipend og tiltak: kr 876 500
 • Øremerkede midler til tiltak og aktiviteter for talentutvikling: kr 570 000

Omprioriteringer innenfor tilskuddsordningene kan forekomme.

Søknadsfrister og saksbehandlingstid
For søknader med søknadssum under kr 100 000 er det løpende søknadsfrist.
Søknader med søknadsbeløp over kr 100 000 må sendes senest fire uker før neste styremøte.
Styremøter for 2017:
 • 9. februar (siste frist: 13/1)
 • 6. april (siste frist: 9/3)
 • 8. juni (siste frist: 11/5)
 • 22. august (siste frist: 31/7)
 • 26. oktober (siste frist: 28/9)
 • 7. desember (siste frist: 9/11)

Eventuelle endringer i møtedatoer vil publiseres på web og i nyhetsbrev i god tid i forkant.
 
Søknader om manusutviklingstilskudd har søknadsfrist 1. mars og ellers etter utlysning, uavhengig av søknadsbeløp.
 
Søknader for tilskudd til tiltak, faglig utvikling, hospitering og deltakelse på bransjearrangement har løpende frister. Søknad sendes senest to uker i forkant. Søknader som sendes etter oppstart får automatisk avslag.
 
Saksbehandlingstid for filmtilskudd, manusutvikling og spill er normalt 4-6 uker.
Saksbehandlingstid for tilskudd til enkeltpersoner og tiltak er normalt 2-4 uker.

Vedtaksprosedyre
Tilskudd inntil kr 100 000 kan vedtas av daglig leder, etter innstilling fra konsulentene.
Tilskudd over kr 100 000 vedtas av Filmkrafts styre, etter innstilling fra konsulentene.
Søknader om tilskudd til enkeltpersoner, hospitering, bransjetiltak og talentutviklingstiltak behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder.

Krav til søknad
Søknad skal være på norsk og sendes via søknadssystemet Filmsøk. Filmkraft kan gjøre unntak for språkkravet på hele eller deler av søknaden. Forespørsel om unntak fra språkkravet må godkjennes av Filmkraft før søknaden kan behandles. Søker må levere fullstendig søknad før prosjektet eller den aktuelle prosjektfasen iverksettes.
 
Se vårt regelverk for andre krav og spesifikasjoner innenfor hver tilskuddsordning:
Saksbehandlingsregler for Filmkraft Rogaland AS
 
Lenke til forskriftene finnes her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-07-1196
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-31-1264
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}