Ny behandling av Love City Jalalabad

25.08.2016
Etter Kulturdepartementets vedtak har Filmkrafts styre behandlet søknaden på ny og vedtatt en praksisendring.
filmkraft rogaland logo positive

Styret i Filmkraft Rogaland AS har i styremøte den 23. august gjort følgende vedtak:
 
"I henhold til Kulturdepartementets vedtak i klagesak 16/793, herunder oppfordring til praksisendring i tolkningen av kulturtestens punkt 4 for vesentlige bidrag til dokumentarfilm fra opphavsmenn eller kunstnere bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits, oppnår prosjektet Love City Jalalabad 5,1 poeng og oppfyller dermed kulturtestens punkt 1, 2 og 4. Prosjektet kvalifiserer dermed til produksjonstilskudd i Filmkraft Rogaland."
 
Søknadsnummer 2013-1077 Love City Jalalabad bevilges produksjonstilskudd på kr 200.000.
 
Departementet skriver i sitt vedtak:

“Filmkraft Rogalands opprinnelige poengsum fremstår derfor i utgangspunktet som riktig. Departementet vurderer imidlertid at Color Grading for en dokumentar er en så betydelig jobb at det vil kunne kvalifisere for et helt poeng alene, og at VFX og mastering til sammen vil kunne telle som ett poeng, det vil i så fall gi prosjektet en samlet poengsum på 5,1 poeng, over de fem poeng som er grensen NFI anbefaler for dokumentarfilmer. 
 
Det er derfor argumenter som taler både for og mot at prosjektet tilfredsstiller kulturtesten punkt 4. Dette er en sterkt skjønnspreget vurdering, og det er legitimt å konkludere i begge retninger.“

 
 
Vedtaket gjør at Filmkraft Rogaland endrer praksis, og styret har gjort følgende vedtak:
 
”Filmkraft endrer sin tolkningspraksis av kulturtestens punkt 4 i henhold til Kulturdepartementets vurdering.
Heretter vil følgende praksis være gjeldende:
Dokumentarfilmsøknader får en nedre terskel på minimum 5 poeng for vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits. Poengdeling mellom delte, ledende fagfunksjoner i henhold til NFIs poengskala vil fortsatt praktiseres.
I tillegg til de ledende opphavsmenn eller kunstnere som oppgis som utslagsgivende i NFIs tolkningsdokument, vil Filmkraft skjønnsmessig også kunne vurdere andre ledende fagfunksjoner som poenggivende i dokumentarfilm. 
Endringen iverksettes umiddelbart.”

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}