Kunngjøring av statstilskudd 2016 for Filmkraft Fond/Fuzz

22.04.2016
Norsk filminstitutt (NFI) tildelte 30. mars 2016 et tilskudd til FUZZ AS konsolidert med FILMKRAFT FOND AS. Tilskuddet var på 9.570.000 kr.

De to selskapene kunngjør med dette i fellesskap den første søknadsfristen for statlige tilskuddsmidler.

Hovedmålet for filmfondets anvendelse av statstilskudd vil være å bidra til å realisere prosjekter innen kategoriene kinofilm, tv-serier, dataspill og samproduksjoner med utlandet, som når et stort publikum, er av høy kvalitet, og som samtidig styrker den audiovisuelle industri i regionen. Videre skal fondet bidra til bedre kjønnsbalanse i filmbransjen og et større mangfold i uttrykksform og målgrupper i norsk filmproduksjon.

Spesifikt vil fondet kunne bidra med andeler av sitt statstilskudd til de følgende typer av prosjekter:

Utvikling, produksjon og lansering av kinofilm (fiksjon og dokumentar)
Samproduksjon av kinofilm (fiksjon og dokumentar) med utenlandsk hovedprodusent og norsk minoritetsprodusent.
Utvikling, produksjon og lansering av serier (fiksjon og dokumentar)
Utvikling og lansering av interaktive produksjoner for barn og unge

Søknader må leveres via Filmsøk.no. Fondets regelverk (se nederst) kommer til anvendelse for samtlige tilskuddsordninger. Vi anbefaler alle å sette seg inn i regelverket før søknad leveres.

Siste frist for å levere søknad er 13. mai ved midnatt. Søknaden regnes for levert når søker har mottatt en autogenerert epost-bekreftelse for innsendingen.

Aktuelle søkere står ved eventuelle spørsmål fritt til å kontakte

Harry Guttormsen (filmkonsulent i Filmkraft Fond), harry@filmkraft.no, 951 89 508;
Lars Leegaard Marøy (daglig leder i Fuzz), lars@fuzz.no, 971 07 531;
Olav Mellgren (økonomi- og adm.sjef i Fuzz, produksjonsrådgiver for interaktive produksjoner samt support-person for Filmsøk.no), olav@fuzz.no, 926 66 247.

Søknadene vil bli behandlet av en interimkonstellasjon bestående av administrasjonene i hhv. Fuzz AS og Filmkraft Fond AS. Når det er avholdt generalforsamling i det nye fondet, vil fondets daglige leder fremme innstillingen for det nye styret, for forhåpentlig endelig behandling der i løpet av juni d.å.

Lenke til komplett kunngjøring under:
Kunngjøring – Statstilskudd fra Filmkraft & Fuzz (interim) for 2016

Lenke til aktuelt regelverk her:
FK-Fuzz-Interim Regelverk for tilskudd med offentlige midler april 2016
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}