Info om reisestøtte

25.01.2018
Under bransjemøtet i januar forklarte vi litt rundt de ulike stipendordningene, hvorfor vi nå skiller mellom tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement og lanseringsreiser og hva vi krever av søknadene. Siden det fortsatt er litt usikkerhet rundt ordningene skal vi forsøke å forklare noe mer inngående.
filmkraft reisestotte

Fra januar 2017 endret NFI praksis og alle søknader til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement i utlandet som har et godkjent budsjett over 10.000 kroner, skal nå i sin helhet sendes til NFI. Søknader med godkjent budsjett under 10.000 kroner skal gå til de regionale filmsentrene, i dette tilfellet Filmkraft.

Så vet vi av erfaring at NFI har andre prioriteringer enn Filmkraft, og det er opplagt arrangementer i utlandet som vår bransje har nytte av, som NFI ikke vil prioritere. Vi skal fortsatt ha en lavere terskel enn NFI og for å holde oss innenfor det NFI har bestemt ønsker vi at det ved søknader med godkjent budsjett over 10.000 kroner gjøres følgende:
  • Søknad sendes til NFI
  • Søknad sendes samtidig til Filmkraft med beskjed om at det er søkt NFI, og at det avventes svar fra NFI
  • Dersom NFI ikke innvilger støtte, så behandler vi søknaden etter våre prioriteringer og regler

Vi er fullstendig klar over at dette gir merarbeid, og ikke er en optimal måte å gjøre det på. Samtidig tror vi dette er den beste måten for å ivareta de nye reglene, samtidig som vår bransje vil få større muligheter til å delta på denne type arrangementer i utlandet.


Satsene for 2018:


Innland: Inntil kr 3 000
Utland: Inntil kr 5 000


For større tiltak i utlandet kan tilskuddet økes noe. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Med større tiltak menes store internasjonale workshops eller programmer.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke gir reisestøtte til generell festivalreise og at denne støtten er personlig. Vi vil derfor at disse sendes inn individuelt per person, og ikke per produksjonsforetak. Selv om støtten ofte blir gitt via produksjonsselskapet. Dette gjelder også utlyste reisestipender til festivaler, som New Nordic Films, IDFA etc.

Forskjell mellom tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement og lanseringsreiser

Vi har valgt å dele opp disse ordningene, selv om de strengt tatt går av samme pengepott. Dersom en filmarbeider eller produksjonsforetak har fått en film tatt ut til visning under en festival, kan dette regnes som lansering. Vi gjør oppmerksom på at NFI har ordninger for lansering i utlandet. Vår støtte til lanseringsreiser følger satsene for reisestøtte, som for 2018 er inntil 3000 kroner innenlands, og inntil 5000 kroner utenlands.

Vi gir vanligvis støtte til inntil to personer per produksjon i lanseringsreise. Søknad kan komme enten individuelt eller fra produksjonsforetaket.


Budsjett


Hva er godkjent budsjett? Vi følger NFIs regelverk her, som definerer godkjent budsjett som:

Godkjent budsjett inkluderer kun:
  • deltakeravgift
  • reise på billigste måte
  • inntil kr 1 000 per overnatting (som behøves for å delta på kurset)

Dersom hovedmålet med tiltaket er finansering (finanseringsfora etc), vil godkjent budsjett som en hovedregel kun inkludere:
  • Deltakeravgift (per person)
  • Inntil kr 2 000 til reise- og oppholdsutgifter totalt (per person)

Budsjettet skal vise totale kostnader for tiltaket, samt alle finansiører og bidragsytere, inkludert egeninnsats. Dersom festival/tiltak dekker noe, skal dette spesifiseres.


Rapport og regnskap


Alle som mottar støtte fra Filmkraft skal levere inn rapport og regnskap etter reisen er utført. Rapporten skal være kortfattet, og hele rapport med regnskap bør få plass på en A4-side. Rapporten skal inneholde litt om hvordan tiltaket fungerte og hva du som tilskuddsmottaker fikk ut av tiltaket. Vær ærlig. Dersom det ikke fungerte slik som planlagt ønsker vi å vite dette. For oss handler det om å lære hvilke tiltak som fungerer og hvilke som ikke fungerer.

Regnskapet er for å se til at tilskuddet er brukt som forespeilet. Vi trenger ikke bilag.

Manglende rapport og regnskap kan føre til at du ikke blir prioritert ved neste søknad.


Litt om tall


I 2017 ble det tildelt totalt 541.108 kroner til reise, hospitering og tiltak. For 2018 er budsjettet på 768.000 kroner.

Ytterligere informasjon om ordningene, eller spørsmål ved ordningene, kan rettes til
bransjekonsulent Lars Idar Waage (larsidar@filmkraft.no) eller på telefon 41232003.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}