Filmkraft frikjennes i tilleggsundersøkelse

15.09.2015
I en ny rapport konkluderer Rogaland Revisjon med at ansatte og styremedlemmer ikke har hatt utilbørlige eller urettmessige fordeler av sin tilknytning til Filmkraft.
rogaland revisjon
Høsten 2013 fikk Rogaland Revisjon IKS i oppdrag å foreta en selskapskontroll av Filmkraft Rogaland AS. Underveis i arbeidet ble de gjort kjent med påståtte forhold som vanligvis ikke gjennomgås i en selskapskontroll. Rogaland Revisjon anbefalte derfor at det ble utført en tilleggsundersøkelse for å gå igjennom disse forholdene. Rogaland fylkeskommunes kontrollutvalg vedtok å følge Rogaland Revisjons anbefaling og bestilte tilleggsundersøkelsen i februar 2015. 

Formålet med undersøkelsen var å kontrollere om midler i Filmkraft-selskapene har vært brukt på en urettmessig måte eller om noen i selskapene har hatt utilbørlige fordeler i sitt arbeid. Det ble foretatt en kontroll av spesifikke og konkrete påstander knyttet til følgende forhold:
-Har ansatte eller styremedlemmer hatt utilbørlige eller urettmessige fordeler av sin tilknytning til Filmkraft gjennom:
  • Inhabilitet ved vedtak om tilskudd og investeringer i filmprosjekter
  • Avkastning av investeringer i filmproduksjoner (produksjonsselskaper etc)
  • Tilskudd som er tildelt filmprosjekter, men ikke utbetalt til eller tilbakebetalt fra tilskudssøkerne (da disse filmprosjektene ikke ble realisert)
  • Andre forhold (eventuelle gratistjenester etc)
Rogaland Revisjon konkluderer slik:
"Vi finner ikke at ansatte eller styremedlemmer har hatt utilbørlige eller urettmessige fordeler av sin tilknytning til Filmkraft."
I sin innstilling anbefaler de at kontrollutvalget tar notatet til orientering. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hele notatet, med innstilling og vedtak, kan leses her: Tilleggsundersøkelse Rogaland Revisjon
Selskapskontrollen fra 2014 kan leses her: Selskapskontroll Rogaland Revisjon 2014
I 2012 leverte iPAX en evaluering av Filmkrafts virksomhet. Den kan leses her: iPAX sluttrapport 2012
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}