Endringer i Filmkrafts regelverk

10.02.2017
paragraf
I forbindelse med nye forskrifter for tilskudd til audiovisuell produksjon utarbeidet Filmkraft et nytt regelverk for tilskudd. Dette ble implementert i begynnelsen av januar i år.
Norsk Filminstitutts årlige tilskuddsbrev ble sendt ut 20. januar. Dette brevet angir rammer og vilkår for Filmkrafts statlige tildeling, og er dermed retningsgivende også for vårt regelverk. Som følge av brevets innhold samt foreløpige erfaringer i forbindelse med søknadsbehandling ble det nødvendig å gjøre enkelte endringer i regelverket. Disse fremkommer i listen nedenfor.

Filmkrafts styre vedtok endringene på styremøtet 9/2, og de trer i kraft umiddelbart.
 
Endringer i Filmkrafts regelverk
Paragraf Opprinnelig tekst Endret til
1. Formål De regionale filmsentrene skal utvikle en regional filmkultur gjennom å utvikle og profesjonalisere filmbransjen, bygge opp talenter og øke filmkompetansen blant barn og unge, samt bidra til jevnere kjønnsbalanse i filmbransjen. Formål hentet fra NFIs tilskuddsbrev: De regionale filmsentrene skal utvikle en regional filmkultur ved å bygge opp talenter og utvikle og profesjonalisere filmbransjen ved å gi tilskudd til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk. Det skal også arbeides med å øke filmkompetansen blant barn og unge i regionen. Sentrenes aktivitet skal også bidra til jevnere kjønnsbalanse i filmbransjen.
 
  For utviklings- eller produksjonssøknader for film skal søker være registrert som uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak etablert i Norge.
 
For utviklings- eller produksjonssøknader for film skal søker være registrert som uavhengig audiovisuelt produksjons-foretak etablert i Norge eller i et annet EØS-land.

 
2.6 Kulturtesten 3. Handlingen utspiller seg i Norge, et annet EØS-land eller Sveits.
 
3. Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
  4. Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits.
 
4. Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.
 
3.1 Filmtilskudd Filmkraft kan unntaksvis godta at søker har en annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med profesjonell erfaring. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett.
 
Filmkraft kan unntaksvis godta at søker har en annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med profesjonell erfaring. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett. Dette gjelder særlig nye talenter.
3.3.1 Tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransje-arrangement
 
  Ny setning: Filmkraft gir normalt tilskudd for inntil to personer per filmprosjekt.
 
    Ny setning (hentet fra NFIs tilskuddsbrev): Godkjent budsjett inkluderer kun:
-deltakeravgift
-reise på billigste måte
-inntil kr 1 000 per overnatting (som behøves for å delta på kurset)
For kurs i utlandet: Dersom disse kostnadene beløper seg til over kr 10 000, sendes søknaden i sin helhet til Norsk Filminstitutt.
 
  Dokumentasjon på at søker har fått plass på det aktuelle tiltaket. Dokumentasjon på at søker har fått plass på det aktuelle kurset, programmet eller forumet det søkes tilskudd til.
 
    Ny setning (hentet fra NFIs tilskuddsbrev): Filmkraft prioriterer tiltak hvor søker er valgt ut til å delta på arrangementer i kraft av sin CV eller erfaring. Tiltak hvor man selv kan melde seg på eller kjøpe en billett prioriteres ikke, og det gis kun unntaksvis tilskudd til slike arrangementer.
 
4.4 Prioritering   Ny setning (hentet fra tilskuddskriterier for 2016): Filmkraft vil prioritere prosjekter med sterk tilknytning til Rogaland. I vurderingen av prosjektene vil følgende kriterier vektlegges:
- Produksjonsselskapet er registrert med forretningsadresse i Rogaland og har sin virksomhet i fylket
- Prosjektets produsent, regissør eller manusforfatter er bosatt i Rogaland
Prosjekter som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis Filmkraft Rogaland finner det tilstrekkelig begrunnet at prosjektet vil ha stor betydning for regionen.
 
4.7 Klageadgang   Ny setning: §8. Klageregler


 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}