Tilskudd fra Film & Kino

12.01.2010
Filmkraft har fått den gledelige meldingen om en tildeling på kr 450 000 fra Film & Kino til filmrelaterte prosjekter for barn og unge i Rogaland.
skipliten
handlingsplan bu
450 000,- til filmtiltak for barn- og unge
 
 

Filmkraft Rogaland AS har fått tildelt kr 450 000 ,- fra Film & Kino til gjennomføring av barn- og ungetiltak på filmområdet i Rogaland.

ingunn dks-Dette er veldig positivt. Vi har virkelig tatt oppfordringen fra departementet på alvor, lagt oss i selen, inngått gode samarbeid og utviklet spennende prosjekter på kort tid for å innfri de nasjonale føringene. At Film & Kino støtter oss i dette arbeidet er gledelig og samtidig helt nødvendig, sier filmsenterkonsulent ved Filmkraft, Ingunn Myklevoll Sjøen.
 
I forbindelse med lansering av nasjonal handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge 2009 – 2011 (utarbeidet av NFI i samarbeid med Film & Kino for Kulturdepartementet) i slutten av oktober i fjor, utlyste Film & Kino i november en pott på 3 millioner kroner til regionale filmtiltak på området.  Det skal i følge Film & Kino ha vært stor respons på utlysingen av midlene.
 
MANGE NYE OPPGAVER
-De regionale filmsentre har blitt pålagt svært mange nye oppgaver gjennom den nye handlingsplanen og vi er avhengige av midler utenfra for å kunne gjennomføre disse, i følge Ingunn.
 
I tråd med de nye nasjonale føringene, gjør nå Filmkraft barn og unge oppfølging til en av sine hovedsatsinger innen sin sentervirksomhet. Målet er å legge til rette for at tiltak vil være igangsatt eller prosess påbegynt innen alle pålagte ansvarsområder innen utgangen av 2011 (se vedlegg for detaljer - Handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge 2009-2011)
 
Tilskuddet fra Film & Kino er viktig for å få satt i gang de forskjellige tiltakene, men er langt fra nok til å finansiere dem. Jakten på midlene fortsetter.
 
-Nå håper vi også å kunne hente inn ytterligere midler i regionen for å kunne fullfinansiere alle de planlagte prosjektene, slik at vi ved utgangen av 2011 er der vi skal i barn- og ungesatsingen. Dette er absolutt et mål innen rekkevidde og som vi kommer til å strebe etter å nå. Rogaland huser mange unge talenter og Filmkraft ser det som et viktig ansvar å også satse på fremtidens filmskapere, forteller filmsenterkonsulenten. 
 
MIDLER TIL 4 PROSJEKTER
Det ble søkt om støtte til 6 prosjekter, som til sammen vil sørge for en tett og kontinuerlig oppfølging av filminteressert barn- og ungdom i skole, fritid og gjennom Den kulturelle skolesekken, samt videre inn i den profesjonelle bransjen. Fire av de seks prosjektene fikk midler.
 
Det største tilskuddet går til Geriljaverksted som får kr 250 000. Filmtalenter Haugesundsregionen og Forstuei får hver kr 75 000, mens Medialab får kr 50 000.
 
Filmkraft vil nå jobbe videre med å fullfinansiere disse prosjektene, samt søke midler til å løfte de to resterende. 
 

Prosjektene 

Filmtalenter Haugesundsregionen
Filmtalenter Haugesundsregionen er et prosjekt som legger til rette for at ungdom som er interessert i film skal kunne arbeide for å lage film både i skoletid og fritid. Opplæringstilbud, utstyr, visningsmuligheter, konkurranser og internasjonalt samarbeid er sentrale ingredienser i prosjektet. 
 
Prosjektet har vokst ut fra et felles regionalt ønske om å styrke utviklingen av et aktivt filmmiljø i Haugesundsregionen. Målet er at flere i denne delen av Rogaland fylke vil kunne ha sin framtidige yrkeskarriere knyttet til film og/eller andre audiovisuelle medier og at bransjen også i denne regionen etter hvert skal bli fruktbar og bærekraftig. 
 
Prosjekteier/-leder: Haugaland Vekst. Filmkraft er samarbeidspartner. 
 
Geriljaverksted
Prosjektet Geriljaverksted er et tiltak hvor filminteressert ungdom (16-23 år), fritidsklubbledere og lærere (på alle klassetrinn), kan kurses på nett via videoforelesninger og andre nettbaserte ressurser samt få tilgang til mobile pakker filmproduksjonsutstyr som sendes ut til lån. 
 
Tanken er at ungdom over hele fylket på denne måten skal få mulighet til å lære hvordan en går frem for å skape film, samtidig som de får muligheten til å lage film selv på grunnlag av den kunnskapen de opparbeider seg gjennom tilbudet. Fritidsklubbledere og lærere får på samme måte opplæring i filmproduksjon og hvordan de skal lære dette videre, gjennom de samme videoene samt tilrettelagte lærer-/kursholderforelesninger på nett. Også de kan få tilgang på utstyret for øvelse i perioder. 
 
Videre planlegges en kvalifisering av fritidsklubbledere og lærerne som autoriserte kursholdere på ulike nivå. Dette vil imidlertid skje etter at det har blitt utarbeidet en nasjonal standard for slik autorisasjon. For fritidsklubber vil det da også kunne være aktuelt å tilby kvalifisering av ungdom som autoriserte kursholdere.
 
Prosjekteier/-leder: Filmkraft Rogaland AS.
 
Medialab
Medialaben er en del av tilbudet til Kinokino – senter for kunst og film i Sandnes og er ment som en felles møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse innen kunst, filmskaping og digitalt basert arbeid. Gjennom Medialaben arrangeres kurs og verksteder der deltakerne kan få innføring i - eller utdype sine kunnskaper om - bruk av elektroniske medier. Medialaben har samtidig et fokus på å fylle behovet for et ressurs- og utlånssenter for digitale audio- og videoutstyr. 
 
I samarbeid med Filmkraft vil det nå muliggjøres bruk av Medialaben også for unge filmskapere (ungdom 16-23 år) uten egne midler til rådighet for leie av medialabens fasiliteter. Medialaben vil i tilleggg bli brukt til gjennomføring av lærerkurs og kursing av ungdom som selv vil bli kursholdere i filmfag. 
 
Hvem som får tilgang til utstyr avgjøres gjennom en kontinuerlig søknadsprosess administrert av Filmkraft, med ”outsourcet” ansvar for vurdering til profesjonelle filmarbeidere (skiftende) mot betaling i en utstyrsleiebank ordning (se under). Prosjekter vurderes basert på kvalitet av søknad og innsendt materiale. Også utgifter vedrørende avholding av kurs/seminarer/verksteder etc vil bli dekket av Kinokino gjennom utstyrsleiebank ordningen. Dvs kursholderne får betalt en sum for hvert kurs som settes på ”konto” i utstyrsleiebanken og som de kan ta ut i form av utstyr og fasiliteter i laben til egne prosjekt. 
 
Kursholdere-/undervisere i Medialaben er profesjonelle utøvere innen kunst, filmskaping og digitalt basert arbeid. 
 
Prosjekteier: Kinokino. Filmkraft er samarbeidspartner. Prosjektet ledes i fellesskap.  
 
Forstudie
”Forstudie – DKS kunstnere/medielærere” er et tiltak for å kartlegge behovene blant medielærere i videregående skoler og kunstnere som skal ut i skolene på turne med DKS mht henholdsvis etterutdanning og filmkurs. 
 
Tiltaket er utviklet på grunnlag av nytt regionalt ansvar for kursing og etterutdanning, som pålagt regionale filmsentre etter nasjonale føringer på barn og ungeområdet (Jmf. Handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge 2009-2011). Visjonen er å utforme en handlingsplan på grunnlag av innhenting av data blant målgruppene samt kartlegging av muligheter og konkrete tiltak. Handlingsplanen skal munne ut i konkrete kursplaner med iverksetting ved inngang i 2011. 
 
Prosjekteier/-leder: Filmkraft 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}