TILDELINGER 2012-1

22.04.2012
Mandag den 16. april kunngjorde Filmkraft tildelinger for årets første runde.
tildelinger
Søknadsrunde 1 - 2012
Redegjørelse for praksis og begreper i forbindelse med tildelinger 2012-1.

Filmkraft Rogaland utlyste 1. søknadsrunde 2012 på sine hjemmesider medio november 2011. Søknadsfrist var satt til 1. mars 2012. 102 søknader ble levert innenfor fristen. 1 søknad ble trukket av søker i løpet av saksbehandlingen.

Aktuelle søknader er kunstnerisk vurdert av dramaturg og manuskonsulent Tom Gulbrandsen. Alle søknader er vurdert av administrasjonen i Filmkraft Rogaland ut fra formelle krav nærmere redegjort for i FOR 2009-09-07 nr. 1168: Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Filmkraft Rogaland ble fristilt fra denne forskrift av Kulturdepartementet i forkant av saksbehandlingen. Nytt regelverk vil utarbeides og publiseres. Inntil videre vil derfor FOR 2009-09-07 nr. 1168 fremdeles gjelde.

Rammene for hele 2012 - to søknadsrunder
(Revideres sommeren 2012)

Sentertilskudd bl.a. kortfilm, dokumentar og bransjefremmende tiltak 4.757.000,-
Sentertilskudd utvikling langfilm og TV serier 800.000,-
Fondstilskudd 4.000.000,-

Total 9.557.000,-

Praksis for 2012-1

Filmkraft Rogaland AS må i denne tildelingsrunden foreta prioriteringer da midlene ikke strekker til alle gode prosjekter. For å sikre likebehandling for søkerne samt gi et grunnlag til klageorganet har vi i tillegg til FOR 2009-09-07 nr. 1168 benyttet følgende kriterier:

- Det skal være balanse mellom de ulike tildelingsområdene målt mot budsjett.
- Prosjektet skal ha høye kunstneriske kvaliteter.
- Samproduksjoner støttes ikke med mindre hovedprodusenten er regional.

Det er også vektlagt hvorvidt søker har betydelig profesjonell erfaring.

Begreper

Vi bruker følgende begreper for tildelinger 2012-1:

INNVILGET
Det betyr at søknaden er innvilget uten avkortning. De formelle krav er i orden og prosjektet holder høy kunstnerisk kvalitet. Dette gjelder 9 prosjekter.

INNVILGET REDUSERT
Det betyr at søknaden er innvilget med avkortning. De formelle krav er i orden og prosjektet holder høy kunstnerisk kvalitet. Dette gjelder 3 prosjekter.

MYKT AVSLAG
Det betyr at søknaden IKKE er innvilget. De formelle krav er i orden og prosjektet holder høy kunstnerisk kvalitet. Vi anbefaler søkeren om å fortsette finansieringsarbeidet og ønsker dem velkommen tilbake til neste tildelingsrunde. Dette gjelder 11 prosjekter.

SAMPRODUKSJON
Det betyr at søknaden IKKE er innvilget grunnet manglende regional hovedprodusent. De formelle krav er i orden og prosjektet holder høy kunstnerisk kvalitet. Dette gjelder 6 prosjekter.

IKKE INNVILGET
Det betyr at søknaden IKKE er innvilget. Enten er de formelle krav ikke i orden og/eller prosjektet holder for lav kunstnerisk kvalitet. Dette gjelder 48 prosjekter.

SØKNAD TRUKKET
Det betyr at søknaden er trukket av søker. Dette gjelder 1 søknad.

Tildelte prosjekter

Last ned tildelingsdokument
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}