Produserer uten rettigheter

17.07.2008
En ny rapport avdekker tøffe arbeidsvilkår for norske produsenter. - Produsentene opptrer i realiteten som leverandører av programinnhold til tv-kanalene uten reelle rettigheter, sier advokat Christian With i DLA Piper.


Rapporten avslører at det norske markedet er lite og dominert av få kjøpere. Svakhetene er blant annet knyttet til tv-kanalenes praktisering av de såkalte kvotekravene i EUs tv-direktiv og norsk kringkastingslovgivning, som skal sikre at tv-kanalene setter av en del av sendetiden til uavhengige produsenter, skriver Produsentforeningen i en pressemelding.

Fremveksten av et stort antall tilleggskanaler, internett og økt konkurranse om seertallene, har også medført at produsentene settes under et stadig større press for å overføre sine rettigheter til en produksjon. Tv- kanalenes utvidede utnyttelse av produksjonene gjenspeiles ikke i det vederlaget produsentene tilbys, viser undersøkelsen.

Advokatfullmektig i DLA Piper, Christian With, har gjennomført markedsanalysen, som ble foretatt på grunnlag av intervjuer med tv- kanalene NRK, TV2, TVNorge og TV3, samt 35 produksjonsselskaper. I tillegg ble ca 100 avtaler gjennomgått og analysert. Rapporten avslører t����ffe arbeidsrammer for norske produsenter, forteller With til Rushprint.

- Markedet domineres av få innkjøpere og mange tilbydere av uavhengig produsert programinnhold. Tv-selskapenes dominerende posisjon gir i følge de produsentene som er intervjuet, blant annet utslag i meget lave produksjonspriser, regelmessig nedjustering av produksjonsbudsjettene produsentene fremlegger for kanalene, og økt press på å overføre produksjonsrettighetene for mer omfattende utnyttelse enn tidligere - i lisensperioder på opptil 10 år, slår With fast.

- Det som av produsentene beskrives som en makt-ubalanse mellom partene gjør forhandlinger om sentrale produksjons- og utnyttelsesvilkår vanskelig, og produsentene ser seg i praksis nødt til å akseptere tv-kanalenes vilkår, fordi det ikke finnes reelle alternativer for å få finansiert produksjonene, legger han til.

TV- kanalenes utvidede utnyttelse av produksjonene gjenspeiles ikke i det vederlaget produsentene tilbys, viser undersøkelsen. With mener et sentralt spørsmål er om økonomien i produsentleddet ville blitt sunnere og mer langsiktig ved å styrke produsentenes rettigheter i produksjonene.

- Fremveksten av nye utnyttelsesmuligheter, som video- on-demand og ip-tv gjør fremtidsutsiktene gode, selv om sekundærutnyttelsesmarkedet for norske produksjoner i dag er begrenset, forklarer han.

Produsentforeningen ønsker å innføre standardkontrakter, bransjevilkår og atferdsregler som skal sikre at tv-kanalenes markedsdominans ikke misbrukes i forhandlinger med uavhengige produsenter - slik det har blitt gjort blant annet i Storbritannia.

- Styrking av produsentens rettigheter vil kunne gi produsenten bedrede muligheter til selv å investere i produksjonene i fremtiden. Dette vil sannsynligvis kunne gi positive effekter både for sysselsettingen i produsentleddet og kvaliteten på norske uavhengige tv- programmer, sier generalsekretær i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen, i pressemeldingen.

Produsentforeningen gir også uttrykk for at de kommer til å bruke rapporten som grunnlag for drøftelser med fjernsynskanalene om endringer som sikrer bedre vilkår og som ivaretar både tv-selskapenes og produsentenes interesser.
 
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}