Produserer uten rettigheter

17.07.2008
En ny rapport avdekker tøffe arbeidsvilkår for norske produsenter. - Produsentene opptrer i realiteten som leverandører av programinnhold til tv-kanalene uten reelle rettigheter, sier advokat Christian With i DLA Piper.


Rapporten avslører at det norske markedet er lite og dominert av få kjøpere. Svakhetene er blant annet knyttet til tv-kanalenes praktisering av de såkalte kvotekravene i EUs tv-direktiv og norsk kringkastingslovgivning, som skal sikre at tv-kanalene setter av en del av sendetiden til uavhengige produsenter, skriver Produsentforeningen i en pressemelding.

Fremveksten av et stort antall tilleggskanaler, internett og økt konkurranse om seertallene, har også medført at produsentene settes under et stadig større press for å overføre sine rettigheter til en produksjon. Tv- kanalenes utvidede utnyttelse av produksjonene gjenspeiles ikke i det vederlaget produsentene tilbys, viser undersøkelsen.

Advokatfullmektig i DLA Piper, Christian With, har gjennomført markedsanalysen, som ble foretatt på grunnlag av intervjuer med tv- kanalene NRK, TV2, TVNorge og TV3, samt 35 produksjonsselskaper. I tillegg ble ca 100 avtaler gjennomgått og analysert. Rapporten avslører t����ffe arbeidsrammer for norske produsenter, forteller With til Rushprint.

- Markedet domineres av få innkjøpere og mange tilbydere av uavhengig produsert programinnhold. Tv-selskapenes dominerende posisjon gir i følge de produsentene som er intervjuet, blant annet utslag i meget lave produksjonspriser, regelmessig nedjustering av produksjonsbudsjettene produsentene fremlegger for kanalene, og økt press på å overføre produksjonsrettighetene for mer omfattende utnyttelse enn tidligere - i lisensperioder på opptil 10 år, slår With fast.

- Det som av produsentene beskrives som en makt-ubalanse mellom partene gjør forhandlinger om sentrale produksjons- og utnyttelsesvilkår vanskelig, og produsentene ser seg i praksis nødt til å akseptere tv-kanalenes vilkår, fordi det ikke finnes reelle alternativer for å få finansiert produksjonene, legger han til.

TV- kanalenes utvidede utnyttelse av produksjonene gjenspeiles ikke i det vederlaget produsentene tilbys, viser undersøkelsen. With mener et sentralt spørsmål er om økonomien i produsentleddet ville blitt sunnere og mer langsiktig ved å styrke produsentenes rettigheter i produksjonene.

- Fremveksten av nye utnyttelsesmuligheter, som video- on-demand og ip-tv gjør fremtidsutsiktene gode, selv om sekundærutnyttelsesmarkedet for norske produksjoner i dag er begrenset, forklarer han.

Produsentforeningen ønsker å innføre standardkontrakter, bransjevilkår og atferdsregler som skal sikre at tv-kanalenes markedsdominans ikke misbrukes i forhandlinger med uavhengige produsenter - slik det har blitt gjort blant annet i Storbritannia.

- Styrking av produsentens rettigheter vil kunne gi produsenten bedrede muligheter til selv å investere i produksjonene i fremtiden. Dette vil sannsynligvis kunne gi positive effekter både for sysselsettingen i produsentleddet og kvaliteten på norske uavhengige tv- programmer, sier generalsekretær i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen, i pressemeldingen.

Produsentforeningen gir også uttrykk for at de kommer til å bruke rapporten som grunnlag for drøftelser med fjernsynskanalene om endringer som sikrer bedre vilkår og som ivaretar både tv-selskapenes og produsentenes interesser.
 
 
 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}