Filmkulturelle tiltak

14.05.2010
Neste søknadsfrist for Filmkulturelle tiltak er 1. juni.
nfi logo kvadrat liten
logo
 

Støtte til filmkulturelle tiltak - retningslinjer
2010
Norsk filminstitutt fordeler i 2010 kr 2 680 000 til filmkulturelle tiltak, etter søknad. Søknadsfrister er 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Søknader om støtte med kr 10 000 eller lavere behandles fortløpende. Vi behandler kun søknader via eget søknadsskjema for ordningen.

Hva slags filmkulturelle tiltak støtter NFI?
NFI støtter publikumsrettede filmkulturelle tiltak som underbygger de nasjonale film- og kulturpolitiske målene. Støtten kan eksempelvis bevilges til spesielle filmvisninger, seminarer, verksteder, trykksaker, profesjonelle internettsider, utstillinger og andre filmrelaterte arrangementer, inkludert mer generelle kulturmønstringer der film er et integrert og synlig innslag. Støtteverdige tiltak skal komme et allment publikum til gode og tilrettelegge for opplevelse av film som kunstart og massemedium og økt kunnskap om film eller filmhistorie.

Særlige prioriteringer:
-Tiltak som preges av høy kvalitet, kunstnerisk dristighet og nyskaping, og der film er et tydelig element
-Tiltak som bidrar til at film får en sterk posisjon blant barn og unge, primært utenom skoletiden
-Tiltak som speiler kulturelt mangfold
-Tiltak som bidrar til gode filmopplevelser, økt filmforståelse eller kunnskap om filmhistorie hos deltakerne

NFI har ansvar for å sikre en bredest mulig nasjonal fordeling av midlene, og skal sørge for at midlene kommer begge kjønn til gode.

Hvem kan søke?
Foreninger, nettverk, organisasjoner, private og offentlige institusjoner og enkeltpersoner kan søke om støtte. For seminarer, kulturmønstringer og liknende er det arrangøren som søker om støtte, ikke den enkelte deltaker. For bokutgivelser og tilsvarende foretrekkes søknad fra forlag/utgiver.

Hva slags filmkulturelle tiltak støtter NFI ikkegjennom denne bevilgningen?
Prosjekter som er godt dekket av andre offentlige stønadsordninger for filmtiltak, eksempelvis fra Film & Kino, blir ikke prioritert. Normalt støttes derfor ikke følgende typer tiltak fra disse midlene: -Filmfestivaler og prosjekter som gjennomføres i forbindelse med disse
-Filmklubbvirksomhet
-Produksjon av spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm, tv-fiksjon eller dataspill
-Teksting av film
-Innkjøp av utstyr
-Enkeltpersoners studier, studiereiser eller videreutdanning
-Regionale filmtiltak for barn og unge 
-Filmtiltak i forbindelse med Den kulturelle skolesekken
-Tiltak som primært retter seg mot filmbransjen

For informasjon om støtteordninger som administreres av Film & Kino, les mer på denne siden.

Hvem kan normalt ikke søke?
- Regionale filmsentra
- Den profesjonelle filmbransjen, hvis tiltakene har bransjen som primær målgruppe
- Filmfestivaler

Søknad
Søknad med vedlegg sendes Norsk filminstitutt, Postboks 482, Sentrum, 0105 Oslo eller e-post:post@nfi.no.

Det skal framlegges budsjett og finansieringsplan. Organisasjoner som tidligere har fått støtte, vil ikke komme i betraktning for behandling av ny søknad før rapport og regnskap er levert i henhold til tilsagnsbrev. Fra 2010 stilles krav om innlevering av særskiltrapporteringsskjema etter avsluttet prosjekt. Alle søkere som har fått sin søknad behandlet, har adgang til å klage, jfr. melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (ev. direkte nedlastning: bokmål ellernynorsk).

For mer informasjon, kontakt Norsk filminstitutt, tlf. 22 47 45 00, e-post post@nfi.no, eller Mia Lindrup,Mia.Lindrup@nfi.no; tlf 22 47 45 49

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}