Endringer i Kulturrådet

19.05.2009
10 rådsmedlemmer utnevnt av regjeringen i statsråd og rullerende utnevning av fem rådsmedlemmer hvert annet år. Det er Kulturdepartementets forslag til endring av sammensetningen av Norsk kulturråd. Nytt råd skal etter planen være på plass innen 1. juli 2009. (08.05.09)
giske
giske
Regjeringen foreslår i en stortingsproposisjon å endre reglene for oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd.

Det foreslås at regjeringen skal oppnevne Kulturrådets medlemmer i sin helhet. Dette innebærer at dagens ordning der Stortinget oppnevner fire medlemmer og KS' forslagsrett for to medlemmer oppheves.

Videre ønsker departementet å redusere antall medlemmer fra 13 til 10 med fire nummeriske varamedlemmer, og gjøre oppnevningene rullerende slik at halvparten av medlemmene velges hvert annet år. Dette er i all hovedsak i samsvar med Løken-utvalgets forslag.

Departementet går inn for at oppnevningene bør gjelde fra 1. januar etter valgår. Som en overgangsordning vil halvparten av rådsmedlemmene bli oppnevnt slik at de virker fra 1. juli 2009 til 31. desember 2009, og den andre halvparten fra 1. juli 2009 til 31. desember 2011.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}