DKS søknadsfrist

04.11.2008
15. desember er det søknadsfrist for prosjekter i Den kulturell skolesekken.
skolesekken
Rogaland fylkeskommune har siden høsten 2007 outsourcet filmansvaret i den kulturelle skolesekken (DKS) i Rogaland til Filmkraft. Dette da vi som regionens filmsenter har kompetanse og nettverk også innen barne- og ungdomsfilm.

DKS er ei nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Tanken er å gjøre disse ressursene tilgjengelige for alle.

”Møte med kunst og kultur gjennom heile oppveksten kan medverke til at born og unge får opplevingar og kunnskap som kan danne grunnlag for deira eigne kreative aktivitetar og evne til å vurdere ulike kunst- og kulturuttrykk”
(St.meld. nr. 8, 2007-2008. Kulturell skulesekk for framtida - Kultur. og Kyrkjedepartementet)

Film står selvsagt sentralt som kunstart i DKS. I arbeidet med å skape et godt filmtilbud til barn og ungdom i skolen, henter vi inn ferdige produksjoner utenfra og produserer selv gjennom bruk av regionale/nasjonale ressurser. Målet er variasjon med kinovisninger, verksteder, presentasjoner, skolevisninger mm. Da ved presentasjon av de ulike filmgenrene. Produksjoner som krysser film med andre kunstarter er også svært interessante for DKS.  

Det er i dag vår administrative koordinator, Ingunn Myklevoll Sjøen som sitter som filmprodusent i den kulturelle skolesekken, Rogaland. Foreløpig kun i en 10% stilling, men det jobbes med å utvide denne.

DKS Rogaland har søknadsfrist 15. desember. Søkere må sende inn søknadsskjema via DKS Rogalands nettsider (www.skolesekken-rogaland.no). Det oppfordres imidlertid å ta kontakt med filmprodusenten i forkant.

Kontortid for DKS henvendelser er onsdager kl 12:00 – 15:00

Mail: sjoen@filmkraft.no
Telefon: 51 51 69 72

Neste søknadsfrist for formidling: 15. desember (for skoleåret 09/10).

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}